Det här behövs för att alla elevers livschanser ska kunna växa

Åtgärdsgarantin riskerar att bli ännu en pappersprodukt

Eleverna som har störst behov av hjälp lämnas i sticket. Det skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén, som ger förslag på vad som behöver göras för att skolan ska leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag.

Sverige har misslyckats med att åstadkomma en likvärdig skola och kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För verkligheten är den rakt motsatta. Misslyckandet är fatalt och tyvärr kan ingen riktig vändning anas. Arbetsron är sämre, elevers ohälsa större och skolorna har överlag svårare att klara målen. 37 procent av pojkarna i utsatta områden lämnar grundskolan utan behörighet.

Alla vet att utbildning är det mest effektiva vaccinet mot arbetslöshet, utanförskap och kriminalitet. Varje skolmisslyckande är förödande, inte bara för den enskilde utan också för hela det svenska samhället.

För några år sedan införde regeringen en ”åtgärdsgaranti” för att alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna innan de går vidare till mellanstadiet. Rätt genomförd är den viktig för att vända skolresultaten.

En färsk undersökning från Lärarnas Riksförbund visar dock att garantin saknar det skydd som en garanti värd namnet ska ha. Nästan hälften av lågstadielärarna svarar att skolledningen inte anpassat verksamheten efter den nya garantin, trots ett extra år för förberedelse för att genomföra reformen. Över två tredjedelar av lärarna uppger också att det råder brist på speciallärare och elevassistenter på den egna skolan.

Slutsatsen är att ”garantin” riskerar att bli ännu en pappersprodukt, eftersom förutsättningarna inte finns. Skolledningar undviker ofta det särskilda stöd som självklart innebär en extra kostnad. De elever som är i störst behov av hjälp lämnas i sticket. Det är roten till att skolan saknar kompensatorisk effekt på elevernas resultat.

För att vända den negativa trenden måste följande göras:

Satsa på stödåtgärder - alla elever måste få det stöd som de har rätt till. Behovet av stöd måste upptäckas och rätt åtgärder sättas in i ett mycket tidigare skede än i dag. Vi ser också ett behov av ytterligare 5 000 speciallärartjänster i grundskolan, med tonvikt på lågstadiet.

Statlig finansiering ska rikta resurserna dit där de behövs som mest. Det finns stora skillnader i vilken ambitionsnivå kommunerna har för skolan. För att öka skolans likvärdighet ska ansvaret för skolans finansiering lyftas från kommunerna till staten. På sikt krävs ett förstatligande av skolan där staten även har arbetsgivaransvaret för lärarna.

Skolan får inte spä på boendesegregationen. En viktig förklaring till den ökande skolsegregationen är den allt större segregationen av boende. Men skolvalet och den ökande andelen elever i fristående skolor har också bidragit. Det nuvarande kösystemet måste slopas och ersättas med en gemensam antagning som främjar en allsidig social sammansättning av eleverna.

Fler legitimerade och erfarna lärare behövs i skolor med de tuffaste utmaningarna. Läraryrkets attraktivitet måste öka och det sker endast med högre löner och minskad arbetsbelastning. För att lyfta skolor i en utsatt situation (det handlar både om utsatta områden och glesbygd) måste extra resurser styras dit så att högre lärarlöner och bättre arbetsvillkor lockar erfarna, behöriga och legitimerade lärare.

Avlasta lärarna och öka samverkan. Det är viktigt att lärarnas insatser kan kompletteras med lärarassistenter och elevassistenter om lärarna efterfrågar det. Särskilt viktigt är det på skolor med tuffare utmaningar. En förstärkt elevhälsa liksom ett fungerande samarbete mellan polis och socialtjänst är viktiga pusselbitar för att skolorna i de utsatta områdena ska lyckas med sitt uppdrag.

Att ungdomarna klarar sin skolgång är helt avgörande för att de ska få friheten att bestämma över sina egna liv. Vi måste skapa en likvärdig skola där livschanserna växer.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

”Slutsatsen är att ”garantin” riskerar att bli ännu en pappersprodukt, eftersom förutsättningarna inte finns. Skolledningar undviker ofta det särskilda stöd som självklart innebär en extra kostnad. De elever som är i störst behov av hjälp lämnas i sticket. Det är roten till att skolan saknar kompensatorisk effekt på elevernas resultat.”

Förnamn Efternamn