Kommunerna klarar inte sitt ansvar

Tiden har kommit att återföra huvudansvaret för skolan till staten

Skolsystemet i Sverige är splittrat och likvärdigheten har rasat under ett par årtionden. Kommunerna har väldigt olika förutsättningar och ambitioner, därför bör staten överta huvudansvaret, skriver de tre ledarna för Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet i SvD.

Publicerad

Lärare och skolledare har fått nog. Medlemmarna i våra tre organisationer vittnar på bred front om att kommunerna inte sköter våra skolor tillräckligt bra. Tiden har kommit att återföra huvudansvaret för skolan till staten efter 30 år med kommunaliserad skola.
Missnöjet i våra medlemsled växer i takt med ständigt återkommande besparingar, ofta under benämningen ”effektiviseringar”. Sällan eller aldrig handlar det om ett bättre resursanvändande, bara om sänkt ambitionsnivå som alltid drabbar våra elever.
Skolledare och lärare pressas av en allt sämre arbetsmiljö och en ökad arbetsbelastning. Arbetsuppgifter har tillkommit som verkligen inte leder till mer kunskaper hos eleverna. Fokus ligger istället på dokumentation och rapportering samt uppgifter som följer av otillräckliga resurser hos elevhälsan och till elever i behov av särskilt stöd.

I grunden är det feltänkt att skolans ekonomi ska konkurrera med lokalpolitiska frågor – skolan borde ses som ett nationellt intresse av yttersta vikt. Alldeles för många stora ekonomiska åtaganden trängs i de kommunala budgetarna, vilket leder till påtagliga svårigheter att klara finansieringen av välfärden.

I ett första steg borde staten införa ett samlat sektorsbidrag för finansieringen av skolans undervisning och av elevhälsan. Då slipper staten via en otalig mängd riktade statsbidrag försöka rätta till de brister som uppstår när kommunerna inte har resurser eller kompetens att ta ansvar för skolan.

Dagens kommunala skolansvar gör Sverige mer ojämlikt. OECD har pekat på att skolsystemet i Sverige är splittrat och att likvärdigheten formligen rasat under ett par årtionden. Sveriges 290 kommuner har väldigt olika förutsättningar, likväl som olika ambitioner. Många kommuner saknar också kapacitet för att genomföra uppdraget i de nationella styrdokumenten. Det är därför inte konstigt att skillnaderna i möjlighet att nå målen mellan skolor vuxit lavinartat.

I praktiken är det ett svek mot principen om att alla elever ska ges chans att utveckla hela sin potential. Mest alarmerande är hur extremt olika elevers möjligheter är att få möta behöriga och legitimerade lärare. Nära nog samtliga lärare på skolor i områden med stark socioekonomisk status är behöriga, medan mindre än varannan lärare vid skolor i socialt mer utsatta områden och i många glesbygdskommuner är det.

Kommunerna klarar heller inte att ge rektorer hållbara villkor för att arbeta långsiktigt med kvalitetsutveckling. Rektorerna byter uppdrag i alldeles för hög takt, vilket främst drabbar skolor i mer utsatta områden.

I och med januariavtalet öppnades äntligen dörren för att ompröva frågan om kommunernas huvudmannaskap för skolan. I slutet av förra året tillsattes en statlig utredning i detta syfte. Men nu har januariavtalet fallit, så vad som ska hända är osäkert. Vi menar att utredningen behöver slutföras och följas av åtgärder som flyttar huvudansvaret för skolväsendet till staten. Vi uppmanar såväl regering som opposition att bejaka en sådan inriktning.

Ett statligt huvudansvar kan naturligtvis inte lösa alla problem, men är en förutsättning för att stärka likvärdigheten, kontinuerliga investeringar i hela utbildningssystemet samt en fortsatt förbättring av lärar- och skol­ledar­yrkenas villkor, status och attraktions­kraft. Staten behöver träda in med stabila finansiella förutsättningar och som garanten för ett mer professions­styrt skolväsende. Fortsätter vi på samma sätt som idag kommer Sveriges ställning som kunskaps­nation tveklöst att urholkas.

Johanna Jaara Åstrand förbundsordförande Lärarförbundet

Åsa Fahlén förbundsordförande Lärarnas Riksförbund

Matz Nilsson förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund

”I ett första steg borde staten införa ett samlat sektorsbidrag för finansieringen av skolans undervisning och av elevhälsan. Då slipper staten via en otalig mängd riktade statsbidrag försöka rätta till de brister som uppstår när kommunerna inte har resurser eller kompetens att ta ansvar för skolan.”

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55