Höj kvaliteten i skolidrotten med fler behöriga lärare

Idrottslärarnas arbetsmiljö måste förbättras

Samtidigt som de Olympiska vinterspelen rullar på i full fart, kommer ett larm från landets idrottslärare: alla svenska elever får inte den idrottsundervisning de har rätt till, skriver idrottsläraren Rami Aro och Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

I år har 110 år gått sedan skolidrotten fick sitt genombrott i samband med de Olympiska spelen i Stockholm. I dag har ämnet idrott och hälsa i skolan en allt större betydelse för eleverna och för samhället i stort. Förutom de obestridliga fakta kring nyttan med fysisk aktivitet, är skolan i dag den enda instansen som når alla barn och unga. För många är skolans idrottsundervisning det enda tillfället till fysisk rörelse. Skolan har en stor möjlighet att påverka och inspirera fler till fortsatt fysisk aktivitet och ett hälsosammare liv. Skolan kan få fler att upptäcka glädjen med idrott och även fånga upp elever med särskild fallenhet.

Allvarliga brister
Det är därför mycket oroande att det på flera håll förekommer allvarliga brister i kvaliteten på undervisningen. Det visar en färsk undersökning från Svenska Idrottslärarföreningen och Lärarnas Riksförbund ”För många bollar i luften”. Det handlar bland annat om lärarnas arbetsförhållanden med ett för stort antal klasser och elever att bedöma och betygsätta, svårigheter att genomföra simundervisning på grund av dålig eller ingen tillgång till simhallar och otillräcklig eller obefintlig fortbildning. Utöver det har det stora problemet länge varit den alarmerande låga andelen av behöriga och legitimerade lärare. I dag saknar nästan en tredjedel av lärarna på högstadiet legitimation i ämnet och ju yngre eleverna är, desto lägre är behörigheten.

Detta är allvarligt. År 2019 utökades skolidrotten med hundra timmar i grundskolan. Reformen är ett riktigt självmål om inte undervisningen kan ske med god kvalitet.

Legitimerade lärare
Svenska Idrottslärarföreningen och Lärarnas Riksförbund kräver först och främst att kommunerna och friskolorna anstränger sig för att rekrytera behöriga och legitimerade lärare. Det krävs mer av en idrottslärare än att rulla in en boll eller stå vid sidan om med en visselpipa i munnen. Det är helt avgörande för undervisningens kvalitet att den bedrivs av legitimerade och behöriga lärare.

Idrottslärarnas arbetsmiljö måste förbättras. Det är inte rimligt att en idrottslärare undervisar i 12 klasser och behöver sätta fler än 200 betyg eller 300 omdömen. Med så många elever att undervisa är det svårt att hinna se och möta varje individ. Även idrottslärarna behöver tid till för- och efterarbete av undervisningen. Detta måste huvudmän och skolledare ta hänsyn till vid tjänstefördelningar.

Skolan har en stor möjlighet att påverka och inspirera fler till fortsatt fysisk aktivitet och ett hälsosammare liv

Utöver det måste alla elever måste få den simundervisning de har rätt till. Simkunnighet är en av förutsättningarna för att minska antalet drunkningar, med andra ord en livsnödvändighet. Men många av idrottslärarna uppger att målen för simning är svåra att uppfylla på grund av bristande tillgång till simhallar. Det duger inte.

Det finns utrustning i samband med idrottsundervisningen som kan vara farlig om den är i dåligt skick, dödsolyckor har tyvärr inträffat. Därför är det viktigt att den fasta utrustningen kontrolleras kontinuerligt av auktoriserad personal. Det är oroväckande att nästan var femte lärare inte vet när och om detta gjorts. Rektorer måste efterleva sitt ansvar och se till att utrustningen i idrottshallen är säker.

Ingen fortbildning
Så många som 40 procent av de tillfrågade idrottslärarna har inte fått någon ämnesfortbildning de senaste fyra åren. Hela 16 procent av lärarna har aldrig fått någon fortbildning i ämnet överhuvudtaget. Fortbildning är avgörande för att lärare ska kunna utvecklas i sitt yrke och upprätthålla kvaliteten i undervisningen. Dagens huvudmän måste ta sitt ansvar och regeringen måste se till att det nationella professionsprogrammet, där lärarna har ett avgörande inflytande över vilka fortbildningsinsatser som ska erbjudas, skyndsamt kommer på plats.

De svenska idrottslärarna måste ges bättre förutsättningar för att kunna utföra sitt viktiga arbete och de behöver fler legitimerade kollegor. Endast så kan vi säkra kvaliteten i undervisningen och få elever att nå målen.

Som en positiv sidoeffekt får våra elever bättre förutsättningar att utvecklas och några kanske en dag rentav kan nå sin dröm att få tävla för Sverige i Olympiska Spelen.

Rami Aro, legitimerad lärare i ämnet Idrott och Hälsa och ordförande för Svenska Idrottslärarföreningen
Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund

”De svenska idrottslärarna måste ges bättre förutsättningar för att kunna utföra sitt viktiga arbete och de behöver fler legitimerade kollegor. Endast så kan vi säkra kvaliteten i undervisningen och få elever att nå målen.”