Regeringen undergräver lärarlegitimationens status

Krävs justeringar av lärarnas professionsprogram.

Regeringens förslag till professionsprogram för lärare måste ändras och bara omfatta legitimerade lärare. Annars är risken stor att programmet förlorar sitt anseende. Det skriver Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund, och Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.

I dag saknas ett nationellt system för legitimerade lärare som rustar professionen med fortbildning och kompetensutveckling. Den förvärvade yrkesskickligheten måste dessutom erkännas inom ramen för ett sammanhållet system. Ett professionsprogram måste ta ett nationellt helhetsgrepp om lärares utvecklingsbehov.

Regeringen landar helt fel

Redan våren 2018 presenterade Björn Åstrand ett bra förslag till professionsprogram i sin utredning. Sedan dess har regeringen dragit benen efter sig. När regeringen förra året presenterade sitt förslag till professionsprogram gjordes stora avsteg från Åstrands förslag. Regeringen tar visserligen några steg i rätt riktning, men på viktiga punkter landar regeringen helt fel. Programmets potential att sporra professionell utveckling och slå vakt om legitimationens status står nu på spel.

Med några avgörande justeringar kan dock professionsprogrammet fortfarande bli det som Sveriges lärarkår saknar. Nedan listar vi tre krav som måste vara uppfyllda för att vi som förbund ska kunna ställa oss bakom professionsprogrammet.

Tre krav
Professionsprogrammet ska endast omfatta legitimerade lärare
Regeringen vill öppna upp professionsprogrammets utbildningsinsatser för lärare som saknar legitimation. Man riskerar således att undergräva legitimationens status. Professionsprogrammet måste ge incitament att skaffa sig en lärarlegitimation, inte skapa gräddfiler för icke-legitimerade. De som omfattas av skollagens undantag från krav på svensk legitimation och behörighet (2 kap, §17) ska inte ha tillträde till professionsprogrammet. Utbildningsinsatser och meritering ska enbart gälla legitimerade.

Professionsprogrammet måste erbjuda legitimerade lärare fler meriteringsnivåer
Meriteringssteget erfaren lärare, som fanns med i Åstrands utredning, bör ingå i programmet när reformen sjösätts. Möjligheterna till utveckling måste omfatta alla legitimerade lärare med erfarenhet inom yrket. Det är viktigt för programmets legitimitet. Att meriteringssteget Erfaren lärare ska tillföras bör framgå antingen av lagrådsremissen eller explicit i uppdraget till Skolverket. I uppdraget till Skolverket ska det även uttalas att fler meriteringssteg bör kunna övervägas.

Låt lärarprofessionens behov äga innehållet
Lärarprofessionen måste själv ha det avgörande inflytandet över programmets utformning. Att till exempel Skolverkets kommande regionala kvalitetsdialoger med huvudmännen tillåts styra innehållet i professionsprogrammet vore oacceptabelt. Det får inte heller användas för att lösa diverse kortsiktiga politiska mål eller reformer. Professionsprogrammet vilar på dess starka förankring i professionens egenidentifierade behov.

Få grundstrukturen rätt

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund uppmanar nu skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) och regeringen att genomföra de justeringar som krävs. Professionsprogrammet kommer att behöva utvecklas stegvis, men grundstrukturen behöver bli rätt. Att det ska ägas av professionen måste garanteras, programmet måste ges rätt utformning och rätt förutsättningar måste finnas redan från start. I annat fall kommer programmet att ha väldigt svagt stöd i Sveriges lärarkår.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

”Programmets potential att sporra professionell utveckling och slå vakt om legitimationens status står nu på spel.”