Är detta något vi behöver prata om?

Publicerad Av

Enligt LR-Lunds arbetsmiljöenkät för 2012 har 41 % av högstadielärarna i Lund fått ta emot kränkande mail och/eller samtal från elevers föräldrar det senaste året. Lärare är en ifrågasatt yrkeskår. Vårt uppförande, vår planering, våra beslut - ofta fattade på tre röda sekunder under stor press - och inte minst vår betygsättning är ifrågasatta av både elever och elevernas föräldrar.

41 % av högstadielärarna i undersökningen och 27 % av låg-/mellanstadielärarna har alltså under det senaste året mottagit mail eller samtal från elevers föräldrar som de uppfattar som kränkande. Inte från sina elever, utan från myndiga vuxna. Vi snackar vuxna människor som trakasserar, hotar och gör ner andra vuxna och inte ungdomligt oförstånd. Följderna för lärarna är lätt att föreställa sig: sömnlösa nätter fulla av grubblerier, besvikelse över bristande stöd och en allt starkare känsla av vanmakt.

Är detta något vi behöver prata om?

Med "vi" menar jag inte "vi" fackliga ombud, utan att "vi" lärare, som yrkeskår, behöver snacka ihop oss om det här. Kanske även att "vi" Sverige behöver ta en rejäl diskussion om ordning och uppförande i skolan - föräldrarnas uppförande. "Men", kommer kanske då en bekymrad röst, "har inte föräldrarna rätt att lägga sig i skolans arbete?".

I Skollagen står det:

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. (Skollagen Kap 4 § 12)

Jag är ganska säker på att "inflytande över utbildningen" inte innebär att föräldrarna ska sätta betyg eller rätta sina barns prov. Jag hittar heller ingenting om att det är en rättighet att ifrågasätta lärarens betygsättning. Angående betygsättning säger Skollagen följande:

Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas. (Kap 3 § 16)

... och om vårdnadshavares inblandning i betygsättningen står det:

Den som har beslutat betyget ska på begäran upplysa eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för betyget. (Kap 3 § 17)

I det här läget låter de flesta sig nöja. Jag skulle tro att de strax över 100 lärare som i undersökningen säger sig ha blivit kränkta av föräldrar stött på ett fåtal föräldrar. Liksom när det gäller annan brottslighet döljer sig säkert ett fåtal förövare bakom statistiken - åtminstone hoppas jag att det är så.

Men om nu föräldern i fråga är ett rötägg, hotas läraren med anmälan till Skolinspektionen, att föräldern ska kontakta rektor eller kanske favoriten "jag känner en journalist". Bara för att det går snabbare att skriva en anmälan till Skolinspektionen (går att göra direkt på deras hemsida) än att hjälpa lille Kalle med matteläxan, betyder inte att det är rätt sak att göra som förälder.

Det är faktiskt inte så att man, när man kliver in i sin lärarroll, frånsäger sig sina mänskliga rättigheter eller att lagen inte längre gäller. "Otillåten påverkan" finns det något som heter och som mycket väl kan handla om ovanstående exempel kring en betygsättning. Läraren är en tjänsteman som ska utöva sin myndighet - föräldern försöker påverka läraren att ändra sig. Om det varit fråga om att påverka ett beslut från en tjänsteman på socialen eller Försäkringskassan (eller en parkeringsvakt, märkligt nog) hade det inte varit något snack. Brottsförebyggande rådet har en handlingsplan kring problemet, Arbetsmiljöverket har två relevanta föreskrifter och det finns dessutom flera lagar mot trakasserier och hot.

Så ...

Är detta något vi behöver prata om?

(Hela LR-Lunds undersökning hittar man här (Red: Länkens målsida finns inte längre). Där finns även förra årets undersökning.)


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla