Den bortglömda inspektionen

Under hösten 2013 besöktes Lunds kommun av Arbetsmiljöverket, som inspekterade 14 skolor och tre förvaltningar. Resultatet var mycket intressant att se och framförallt var reaktionen från arbetsgivaren väldigt talande.

En snabb sammanställning av Arbetsmiljöverkets kritik av de 14 inspekterade skolorna ser ut som i tabellen nedan. Jag har slagit ihop en del saker till större kategorier och tagit bort viss kritik av enstaka slag (exempelvis "för få personaltoaletter" vid en av skolorna) men har försökt ha kvar AV:s rubriksättning. Jag tänker mig att några av er som läser detta sitter med inspektionsrapporter från AV:s inspektioner av skolorna i era kommuner i händerna (eller snart kommer att göra det).

Kritik av… (min parentes, förhoppningsvis förtydligande)
Antal skolor (av 14)
Brister i säkerhetsutrustning eller anslag (I de flesta fall avsaknad av, eller bristfälliga, ögonduschar i kemisal)
13
Rutiner för undersökning, riskbedömning och åtgärder (görs inga riskbedömningar eller undersökningar och i den mån de görs, vidtas inga åtgärder)
12
Våld och hot (brist eller avsaknad av handlingsplaner, riskbedömningar o.s.v.)
11
Arbetsbelastning och upplevd stress (saknas undersökning, riskbedömning, åtgärder)
11
Arbete vid dator (oergonomiska skrivbord i kombination med att det saknas riskbedömning och/eller kunskap)
11
Buller (ej undersökt. Även bristande kunskap om buller och riskerna med det)
9
Luftkvalitet, ventilationssystem och inomhusklimat (dålig luft och/eller temperaturproblem)
7
Kunskaper (ingen plan för hur de anställda ska känna till regelverk/risker)
5
Ensamarbete (saknas riskbedömning och plan för att minimera risker)
4


Det som kritiserats är i sig inte förvånande - detta är brister som de fackliga ombuden känt till och tjatat om i åratal och som arbetsgivaren ignorerat. Nej, det är inte det som förvånat mig och som gjort att jag skriver detta. Det som jag tycker har varit mycket intressant är dels att Arbetsmiljöverket faktiskt genomfört en noggrann inspektion, bedömt lärare precis som vilken yrkesgrupp som helst och sedan ställt tydliga och stränga krav på arbetsgivaren. Under våren kommer en stor mängd skolledare och tjänstemän att behöva lägga mycket tid på att leva upp till AV:s krav. Som exempel kan man titta på kritiken angående arbetsbelastningen:

Ni ska undersöka förekomst av hög arbetsbelastning och upplevd stress i arbetet bland arbetstagarna. Vid hög arbetsbelastning och upplevd stress, ska ni utreda orsakerna till detta. Utredningen ska minst omfatta: - om arbetsuppdraget är tydligt för alla arbetstagare - om arbetsuppdraget är anpassat till de resurser som står till förfogande. Ni ska i en handlingsplan ange de åtgärder som - utifrån genomförd under­sökning och riskbedömning av hög arbetsbelastning och upplevd stress - behövs för att före­bygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. I handlings­planen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs.

Ord och inga visor och det (och allting annat som verket ställt krav på) ska vara klart senast den 1 april.

Den andra intressanta observationen kommer sig av att Skolinspektionen kommer till Lunds skolor till hösten. Detta har medfört att skolledare och tjänstemän varit superstressade ända sedan i våras och lagt ner enormt mycket tid på att få ordning på sina handlingsplaner kring ... ja, sådant som Skolinspektionen förväntas bry sig om. Inställningen till AV:s inspektion har däremot varit närmast avslappnad och kritiken från verket kommenteras som "inte så farlig".

Slutsatser, då?
Ja, för det första har något hänt med Arbetsmiljöverket. Vi har aldrig haft någon nytta av dem förut men det senaste året har något hänt som fått dem att ändra inställning.
För det andra kan man konstatera, att de som bestämmer över skolorna i Lund bryr sig mer om Skolinspektionen än de bryr sig om lärarnas arbetsmiljö. Ska bli intressant att se om Arbetsmiljöverket tänker acceptera den inställningen!