Varför en 6:6A i Lund?

Publicerad Av

För en och en halv vecka sedan lämnade Lärarnas Riksförbund i Lund in en formell begäran om att arbetsgivaren ska rätta till de hälsorisker som uppkommit för lärarna i Lund på grund av för höga stressnivåer. Den som inte känner till arbetsmiljölagstiftningens vindlande gångar kan ju undra - varför just nu?

Enligt det regelverk arbetsgivare ska följa i Sverige, de så kallade "AFS:arna" (ArbetsmiljöFöreSkrifter), måste en arbetsgivare som upptäcker att det finns ohälsa hos personalen, kartlägga orsakerna till denna och vidta åtgärder. Känner lärarnas arbetsgivare i Lund till ohälsa hos lärarna på grund av stress?

Varje år sedan 2011 har LR i Lund gjort en stor arbetsmiljöundersökning bland sina medlemmar. Svarsfrekvensen har varit hög, frågorna varit hämtade ur ett frågebatteri som används vid stressforskning och arbetsgivarsidan har aldrig ifrågasatt resultaten.

Så ja, lärarnas arbetsgivare känner till att det förekommer ohälsa bland lärarna på grund av stress. De känner även till en hel del andra missförhållanden, som exempelvis bristen på ändamålsenliga arbetsplatser. Hur ser det ut med åtgärderna, då?

Som åtgärder som vidtagits kan Lunds kommun hänvisa till det utredningsarbete som gjorts av två partssammansatta grupper. Den första tillsattes 2013, på order av kommunfullmäktige (lägg märke till att det inte var på initiativ av någon av de tre skolnämnderna eller -förvaltningarna) och syftade till att identifiera administrativa uppgifter kommunen kunde avskaffa för att avlasta lärarna. Gruppen genomförde sitt arbete läsåret 2013/14 och identifierade flera arbetsuppgifter, inte bara administrativa, som skulle kunna utföras av någon annan än lärare eller helt enkelt skrotas. Gruppen gjorde sitt arbete genom att leta igenom skolans regelverk efter tvingande skrivningar av typen "den undervisande lärare ska ..." och jämföra med en lista med lärares normala arbetsuppgifter från lågstadiet till och med gymnasiet. Exempel på arbetsuppgifter som, utan att bryta mot Skollagen, Läroplaner eller Allmänna råd, skulle kunna utföras av någon annan än lärare är:

  • Rastvakt
  • Mentorskap
  • Rättning av nationella prov
  • Öppet hus
  • Föräldramöten (som skolan inte måste ha alls, visade det sig)
  • Frånvarohantering

... och så vidare för det finns en hel del uppgifter, från stort till smått, som kan läggas till den listan. Jag skulle kunna ge åtskilliga exempel på hitte-på som enskilda ambitiösa rektorer lägger på sina lärare (bloggprojekt, hemsideprojekt, "möta näringslivet"-projekt, "världens mest ambitiösa utvecklingssamtal"-projekt och andra "få rektor att se bra ut"-projekt).

Den första arbetsgruppen hänvisade skolförvaltningarna till när Arbetsmiljöverket gjorde sin stora inspektion av 30 % av Sveriges skolor, vilket genomfördes i Lunds kommun under hösten 2013. Lund fick, som säkert många andra arbetsgivare, tillsägelse om att kartlägga och åtgärda psykosocial ohälsa bland sina lärare. Eftersom det såg ut som om man genomförde ett aktivt arbete, kom kommunen undan vidare uppföljning av AMV på den punkten. Resultaten från arbetsgrupp 1 lämnades över till tjänstemän och politiker och ...

Ingenting hände.

Sedan ingenting.

Sedan ... en ny arbetsgrupp!

Denna gång med instruktionen att komma fram med förslag på hur lärarnas arbetsbelastning skulle kunna minskas. Även denna grupp var partsgemensam och även denna gjorde en rejäl genomletning av litteratur, den här gången stressforskning. Resultatet blev fyra förslag, hyfsat konkreta. Det enda förslag som arbetsgivaren (snart - 10 månader efter att gruppens rapport blev färdig) faktiskt genomfört, råkar vara det enda förslag som inte kostar några pengar att genomföra.

Medan allt detta pågått, har LR-Lund hunnit genomföra flera nya arbetsmiljöenkäter, vilka visar på samma eller ökande problematik på grund av stress. Sjuktalen har ökat dramatiskt till, för Lunds kommun, historiska nivåer och personalomsättningen ökar. I samverkansgrupperna redovisas problemen, det rynkas pannor och pratas om att "jobba kraftfullt med frågan".
Medan allt detta pågått har även en rad beslut, på olika nivåer i vår skolorganisation, fattats som inneburit en ökad arbetsbelastning för lärarna. Typiska exempel är ökad konferenstid, ökade undervisningsgrupper och utökad rastvakt.

Så ...

Arbetsgivaren känner till stressproblemen på både längden och tvären, har utrett vad lärarnas stress kan tänkas bero på (gjordes i arbetsgrupp 2) och har själva plockat fram en tämligen diger lista på möjliga vägar framåt.

Och ändå händer ingenting!

Hur kan vi i det läget inte lämna in en formell begäran om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen? Någon mer än Lunds kommun som uppfattar oss som onödigt konfrontativa?


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla