Om Skolinspektionens frågor till skolnämnden

Som en reaktion på min anmälan av Familjenämnden i Sjöbo kommun till Skolinspektionen, för att jag anser de inte försäkrar sig om att Skollagen kan följas när de fattar sina budgetbeslut, har nu SI avkrävt Familjenämnden svar på några frågor.

Publicerad Av

Det var i början av juni som tre LR-ombud på kommunal nivå anmälde sin respektive skolnämnd till Skolinspektionen för att vi ansåg att de fattade ekonomiska beslut som inte grundade sig i deras skyldighet att följa Skollagen, utan i deras önskan att skära ner kostnader (LÄNK Länk till annan webbplats., LÄNK Länk till annan webbplats., LÄNK Länk till annan webbplats.). Två av anmälningarna, mot Karlshamn respektive Trelleborg, avslogs omedelbart av SI. Motiveringen var att man i LR-Karlshamns anmälan inte kunde se några belägg för att det förekommit brott mot Skollagen, och i LR-Trelleborgs fall att man inte kan utreda brott mot Skollagen som ännu inte hänt. I fallet med Sjöbo kommun valde man att gå vidare och utreda och har alltså, som en del av den utredningen, avkrävt Familjenämnden (som är skolornas huvudman i Sjöbo) svar på några frågor som hjälp i den utredningen.

Skillnaden mellan våra tre anmälningar låg i vilket underlag som bifogades och inte i vilken lagparagraf vi hänvisade till. Texten i själva anmälan var nästan identisk.
Trelleborg bifogade ett samverkansprotokoll där arbetsgivaren erkänner riskerna för att Skollagen inte kan komma att följas.
Karlshamn lade fokus på fallande elevresultat som bevisning för att resurserna inte räcker till för att uppfylla Skollagen och i Sjöbo använde jag mig av resultaten från två arbetsmiljöenkäter vi körde bland lärarna i januari i år.

Vi kan därmed konstatera att vi lärt oss en hel del redan nu. Skolinspektionen anser inte att fallande betygsstatistik eller huvudmannens egen oro är fog för en anmälan, däremot när ett lärarkollektiv i en enkät säger att de inte kan leva upp till allting i Skollagen - då vill de åtminstone veta lite mer!

Frågorna de ställde till nämnden är följande:

  1. Hur ser huvudmannen på resultatet av arbetsmiljöenkäten?
  2. Bemöt uppgifterna i enkäten om att 89,2 procent av personalen med lärartjänst, och 82,4 procent av fritidspersonalen, vid skolan anser att elevernas säkerhet under skoldagen inte kan garanteras.
  3. Bemöt uppgifterna i enkäten om att 97,3 procent av personalen med lärartjänst, och 88,2 procent av fritidspersonalen, vid skolan anser att alla elever i behov av särskilt stöd inte för det stöd de behöver.
  4. Har huvudmannen vidtagit några åtgärder med anledning av resultatet av enkäten. Om ja, vilka åtgärder har vidtagits.

Om jag ska sammanfatta det svar nämndens ordförande beslutat om (på delegation, eftersom nästa nämndsmöte inte ägde rum förrän den 22/8), ser det ut så här

  • Arbetsgivaren tänker ha dialog med de fackliga organisationerna.
  • Det går inte att utläsa ur enkäterna hur många elever det handlar om.
  • Sjöbo kommun har en resursfördelningsmodell.
  • Den skola det handlar om har inte behövt betala tillbaka det gamla underskott man haft från tidigare år, utan har faktiskt bara tvingats balansera sin budget till nollresultat. Skolan är annars skyldig nämnden 4 miljoner kronor.
  • Rektor ska få komma till nämndsmötet för att tala om ifall pengarna räcker för att följa lagen.

Jag tänker inte kommentera huvudmannens svar här, utan låter dig bilda din egen uppfattning om ärendet.

Fortsättning följer...

”Det finns en övergripande risk att bildningsnämnden ej kan leva upp till de lagstadgade kraven och utökade lagkraven vad gäller kvalitet och säkerhet inom verksamheterna förskola, grundskola och gymnasieskola.

Bildningsnämnden, Trelleborgs kommun


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla