Hurra för decemberöverenskommelsen!

Publicerad Av

Hurra, det blev inget nyval! Enligt min mening var detta den enda rimliga lösningen, och jag finner vissa inslag märkliga i den diskussion som varit i massmedia efter överenskommelsen. Man talar om att detta skulle vara ett hot mot demokratin. Verkligheten är enligt min mening den rakt motsatta: man har bestämt sig för att inte låta ett litet parti styra över hela parlamentet. Detta måste vara en seger för demokratin.

Förhoppningsvis kan decemberöverenskommelsen också ge möjlighet till förutsägbara och långsiktiga planeringsmöjligheter för återuppbyggandet av läraryrkets status. Det behöver bestå av flera element. Ett av dem är en tydlig höjning av lärarkårens löner generellt. Ett annat är en utbyggnad av karriärsystemet, så att det flesta lärare kan ta karriärsteg efter ett antal års yrkesverksamhet. Att göra karriär som lärare ska inte innebära en tidsbegränsad utvecklingstjänst, utan vara en naturlig del av den professionella utvecklingen.

En tredje del är att ta tag i lärares arbetsbelastning. För att återknyta till politiken kan man säga att decemberöverenskommelsen kom till utifrån behovet av tydliga och över tid fungerande planeringsförutsättningar. Det finns ett behov av att göra detsamma gällande lärares arbetsbelastning och arbetstidssystem. Jag har under december fört en debatt med den moderate riksdagsmannen och ledamoten av Utbildningsutskottet Michael Svensson på Hallands Nyheters debattsida.

Han framför en blandning av åsikter, där han är för ett ökat statligt ansvarstagande och fler karriärtjänster, men samtidigt argumenterar han för att införa semestertjänst för lärare. Han säger sig göra detta utifrån bekymmer för lärares arbetsbelastning. Den debatten har gjort det uppenbart för mig att vi måste bli tydliga med att ha ett alternativ som löser problemen med att freda tid för undervisning, planering och efterarbete, samtidigt som vi är tydliga med att semestertjänster är en föråldrad modell som inte löser några problem.

Vi kan inte bara säga att det är stora problem med dagens arbetsbelastning utan att tala om hur detta kan åtgärdas. Det är en viktig fråga för att göra läraryrket attraktivt, vid sidan av höjda löner och fler karriärtjänster. Vi måste bli än tydligare med att undervisningstiden, och den tid vi har till att planera, analysera och efterarbeta våra lektioner är av avgörande betydelse för skolans resultat.

Vi måste vara tydliga med att det är ett system som fredar denna tid som är det enda hållbara om man ska lösa problemen med lärares arbetsbelastning. Då kan detta vid sidan av höjda löner och ett utbyggt karriärlärarsystem bli en grundbult i att åter göra läraryrket attraktivt, och se till att Sverige återtar sin plats i toppen av internationella undersökningar.

Kanske kan vi hoppas att om ett år ha en decemberöverenskommelse 2015 om detta?

Gott Nytt År!


Sten Hagberg

Gymnasielärare och ordförande för ämnesforumet för humaniora och samhällskunskap.

Mejla