Kan jag bli beordrad att sätta betyg?

Terminsbetygen i grundskolan nu till jul är första gången det blir skarpt läge för de ändrade regler om betygsättning som gäller från den 1 juli 2015. Förändringen innebär att om den som bedriver undervisningen inte är legitimerad lärare, så får denne inte fatta beslut om betyg själv. Betyget ska sättas tillsammans med en legitimerad lärare. Om de inte är ense ska betyget beslutas av den legitimerade läraren om han eller hon också är behörig i ämnet i fråga. Annars ska rektorn fatta beslutet.

Man kan tycka att alla skolhuvudmän och rektorer alltså borde ha tänkt på detta redan vid terminens början. Men på många håll verkar så tyvärr inte vara fallet.

Så hur ska man agera om rektor nu plötsligt kommer till en och säger åt en att sätta betyg tillsammans med en icke legitimerad person, trots att man inte undervisat i den gruppen eller det ämnet? Jag ska försöka reda ut en del av begreppen och kommer mot slutet med ett förslag till svar.

Så här står det i Skollagen om betygssättning:

”Rektorns ansvar
14 § Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra författningar.

Information om grunderna för betygssättningen
15 § Eleverna ska informeras om de grunder som tillämpas vid betygssättningen.

Beslut om betyg
16 § Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas. Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget beslutas av den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn.” (Skollagen, 3 kap.)

Den legitimerade lärarens ansvar

Som legitimerade lärare har man ett individuellt ansvar i sin yrkesutövning. Det innebär att när man som legitimerad lärare är med och sätter betyg, så tar man också ansvar för att betyget är rätt och att betygssättningen följer de anvisningar om detta som finns i skollag och läroplan.

Läroplanen för grundskolan säger att

”Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.” (LGR11, avsnitt 2.7)

… och läroplanen för gymnasieskolan säger att

Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella kunskapskrav som finns för varje kurs respektive målen för gymnasiearbetet. (LGY11, avsnitt 2.5)

Enligt läroplanen för grundskolan ska läraren:

”vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.” (LGR11, avsnitt 2.7)

… och enligt läroplanen för gymnasieskolan:

”Läraren ska vid betygssättningen
• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs,
• beakta även sådana kunskaper som en elev har tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella undervisningen, och
• utifrån de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper.” (LGY11, avsnitt 2.5)

Den legitimerade läraren måste alltså vara säker på att den icke legitimerade personen följer riktlinjerna för hur betygssättningen ska gå till. För att detta ska vara möjligt behöver man rimligen följa undervisningen under hela terminen. Detta innebär självfallet att tid måste avsättas för detta i den legitimerade lärarens tjänst. När den legitimerade läraren är med och sätter betyg, så tar denne ansvar för att varje elevs betyg är rätt. Då måste man också ha möjlighet att bedöma varje elev. Den som har beslutat om ett betyg är enligt Skollagen också skyldig att på begäran upplysa eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för betyget:

”Information om skälen för betyget
17 § Den som har beslutat betyget ska på begäran upplysa eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för betyget.” (Skollagen, 3 kap.)

Vad gör man då om man i slutet av terminen ställs inför situationen att man blir beordrad att vara med och sätta betyg på undervisningsgrupper som man inte följt under terminen?

Till att börja med ska man aldrig på egen hand vägra att utföra en arbetsuppgift som man blir beordrad att utföra. Det innebär dock inte att arbetsgivaren har rätt att beordra en till vad som helst. I fallet med betygssättning är det fråga om en form av myndighetsutövning, och det är inte tillåtet för arbetsgivaren att beordra en legitimerad lärare att bryta mot de bestämmelser som gäller för betygssättning.

I ett läge där man anser att man inte kan ta ansvar för den beordrade arbetsuppgiften bör man snarast kontakta sitt LR-ombud på skolan eller i kommunen. LR i kommunen gör en bedömning av situationen i samråd med regional ombudsman. LR har då möjlighet att lägga tolkningsföreträde om att det beordrade arbetet inte ska utföras. Detta måste ske efter noggrant övervägande, eftersom den fackliga organisationen kan bli skadeståndsskyldig om organisationen saknar fog för sin ståndpunkt i tvisten.

Så vad gör jag då? Ska jag säga ja eller nej?

En möjlighet kan vara att den som i slutet av terminen blir beordrad att sätta betyg tillsammans med en icke legitimerad begär att till att börja med få ordentligt med tid avsatt för att tillsammans med den icke legitimerade personen noggrant gå igenom den dokumentation denne har som grund för betygssättningen och vilka bedömningar och överväganden som gjorts. Eftersom det i praktiken sällan är möjligt att plocka bort andra arbetsuppgifter för att skapa tid för detta, så bör det då i de flesta fall bli fråga om övertid.

Efter att denna grundliga genomgång är gjord får den legitimerade läraren ta ställning till om denne anser att underlaget är tillräckligt för att kunna vara med och ta fullt ansvar för betygssättningen. Om man inte anser sig ha tillräckligt underlag för att ta ansvar för betygssättningen så underrättar man rektor om detta. Samtidigt bör LR omedelbart kontaktas, så vi kan ta ställning till om tolkningsföreträde ska läggas. När tolkningsföreträde lagts av LR behöver den ifrågasatta arbetsuppgiften i normalfallet inte utföras av den legitimerade läraren. Bollen hamnar då tillbaka hos arbetsgivaren, som får ta ställning till om man vill begära förhandling om detta.


Sten Hagberg

Gymnasielärare och ordförande för ämnesforumet för humaniora och samhällskunskap.

Mejla