Lärarlönelyftet behöver utvidgas

Läraryrkets löneläge behöver en allmän och omfattande uppvärdering om yrket ska bli attraktivt. Lönesättningen är i grunden ett ansvar för huvudmännen, och ansvaret för yrkets sjunkande attraktionskraft vilar tungt på dessa. Under en lång följd av år har läraryrkets relativa löneläge tillåtits att sjunka.

Staten har därför tvingats gå in med kompensatoriska åtgärder. Införandet av karriärtjänster för lärare 2013 var ett steg för att höja yrkets löneläge, och inför hösten kommer en ny statlig lärarlönesatsning Länk till annan webbplats.. Denna satsning kommer dock endast att räcka till en del av lärarkåren och kommer inte heller att vara på en nivå som är tillräcklig för att åtgärda läraryrkets fellönesättning.

Hur den statliga satsningen än fördelas, så kommer ett stort antal lärare inte att omfattas, trots att de uppfyller de kriterier som satts upp för att kunna ta del av denna satsning.

Att fördela de statliga medlen på ett "rättvist" sätt blir därmed inte möjligt - fler borde omfattas än vad statsbidraget ger möjlighet till. Jag tycker därför att vi i alla kommuner och i alla friskolor ska kräva att huvudmännen, offentliga såväl som privata, äntligen tar sitt ansvar för en uppvärdering av läraryrket!

Varje huvudman bör tillskjuta medel, så att den mycket stora majoritet av lärarkåren som uppfyller kriterierna också kan omfattas av den särskilda lönesatsningen. Vi vet ju alla att detta behöver göras, så vad väntar ni på?


Sten Hagberg

Gymnasielärare och ordförande för ämnesforumet för humaniora och samhällskunskap.

Mejla