Miljarder till lärare fryser inne

Många kommuner och andra huvudmän struntar i att ansöka om pengar som finns avsatta för lärarlöner och fortbildning. De kommer inte lärare eller skolan till del.

Publicerad Av

Jag tycker det är orimligt att när staten vill göra nationella satsningar på lärarlöner eller fortbildning, eller vad helst annat, så kan skolansvariga sätta sig på tvären och strunta i att delta. Att det ska spela så stor roll i vilken kommun du arbetar, riskerar att öka skillnaderna snarare än att jämna ut dem. Det är något som inte stämmer i statens finansieringsambitioner för svensk skola.

I Lärarnas Riksförbund nya rapport ”Pengar i sjönlänk till annan webbplats” framkommer det att stora summor som skulle gått till lärarna aldrig kommer lärarna till del. Det handlar om bidrag från staten på miljardbelopp som fryser inne.

Enligt SKL finns det 40 riktade statsbidrag att söka på skolans område. Vi har granskat tre av dessa som varit viktiga för lärarna:

  • lärarlyftet 1
  • lärarlyftet 2
  • karriärreformen

Bara på dessa tre statsbidrag som denna rapport genomlyst är 2,3 miljarder outnyttjade. Det är djupt oroande att man inte tar chansen till de här satsningarna ens när det är staten som betalar. Kommunerna borde vara tvungna att använda pengarna.

Pengar som inte utnyttjas av en huvudman blir sökbara för andra. Men även om statsbidragen på så sätt skulle gå åt är det inte det system vi vill ha. Det blir inte rättvist mot de skolor och lärare där man inte får chansen till den fortbildning och de löneökningar som är tänkta att förbättra skolan. Vi vill ha ökad likvärdighet, inte vidga klyftan.

Jag kommer i detta sammanhang att tänka på ett annat statsbidrag som i många fall försvinner ut i tomma intet. En fråga som enskilda lärare började gräva i häromåret.

Det började med att ett av våra ombud skrev till utbildningsdepartementet om nationella prov och om det finns särskilda medel avsattalänk till annan webbplats för att lärare ska kunna få vikarier när de rättar de nationella proven. Det visade sig att det nog finns en del fog för att påstå att huvudmännen använder skolan som en budgetregulator…

Särskilda pengar för kostnader i samband med de nationella proven skickas ut med det generella statsbidraget till kommunerna. Men resurserna som är tänkta att användas i samband med att lärarna rättar proven, används till annat. De går in i kommunens stora påse.

Det finns tydligen många statsbidrag som antingen inte utnyttjas eller bara försvinner. Detta är ett ytterligare argument för ökat statligt ansvar för skolan.


Bo Jansson

Högstadielärare. Tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbund 2013-2016.

Mejla