Mer pengar till skolor med stora behov

Nu föreslår Skolverket att statens bidrag till skolor ska styras utifrån hur stora behov de har. Lärarnas Riksförbund tycker detta är ett steg i rätt riktning mot en nationellt finansierad skola

Publicerad Av

Tidigare har Riksrevisionen kritiserat att statsbidrag inte har fördelats som det har varit tänkt. Skolor som haft personal med uppgift att söka pengar har fått bidrag, medan en del skolor med stora behov fått mindre eller blivit utan. Den nya modell som föreslås av Skolverket är att en slags fördelningsnyckel, styrd av varje skolas behov, ska användas.

Det innebär att stora behov också ska innebära högre statsbidrag. Avgörande blir bland annat hur många elever det går på skolan med utländsk bakgrund och hur många som kommer från hem med låg utbildningsnivå.

Skolverkets besked kan ses som ett tydligt vägval i den riktning som vi i Lärarnas Riksförbund har pekat ut under lång tid. Vi har bland annat fört fram förslag på en ny finansiering av skolan i rapporten ”Från byråkrati till undervisning”.länk till annan webbplats

Svenska elevers skolprestationer har stått stilla eller utvecklas i negativ riktning. Ansvaret för detta ligger på huvudmannanivå. Vad gäller kommunerna är det politikerna i de olika kommunerna som styr över ambitionsnivån. Det finns inget som tydligt pekar ut att ansvaret skulle hanterats olika beroende på politisk färg. Endast lite drygt hälften av grundskolans totalkostnad går till undervisning, jämfört med över 60 procent för OECD-länderna.  Vi behöver en ny modell för finansiering av skolan som riktar sig direkt från staten till professionen och skolan, dvs till lärare och skolledare. Genom att skära ned på byråkratin och satsa på undervisning – skolans kärnverksamhet – kan eleverna till exempel få mer specialundervisning och väl förberedda lärare kan få mer tid för varje elev.

Vi är allt fler som tydligt påtalar behovet av en nationell finansiering. Exempelvis har jag och Sacos ordförande Göran Arrius krävt ”en mer differentierad nationell finansiering av skolan, som tar hänsyn till elevers bakgrund”. Läs artikel länk till annan webbplats

Skolverket fick efter vårt gemensamma utspel ett uppdrag att utreda detta.

Att Skolverket nu föreslår att regeringen inför en ny modell för hur statens bidrag till olika skolor ska delas ut är som sagt ett steg i rätt riktning. Men Lärarnas Riksförbund anser att finansieringsansvaret för skolan på sikt bör flyttas från kommunerna till staten. Vi behöver en skola på stark och statlig grund. I en rapportlänk till annan webbplats som Lärarnas Riksförbund presenterat för några år sedan visade vi att kunskapsklyftorna ökade i svenska skola.

Skillnaderna mellan de svagaste och starkaste har ökat med trettio procent under en tioårsperiod. Skillnaderna mellan hur kommunerna lyckas är dessutom stora.

Detta är inte hållbart. Något måste göras. Därför menar vi att Skolverkets förslag ska ses som ett steg i rätt riktning, som måste följas av flera.

Mer inom ämnet


Bo Jansson

Högstadielärare. Tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbund 2013-2016.

Mejla