Självklart ska professionen avgöra vem som släpps in i skolan

Det är befogat att känna oro för hur främlingsfientliga partier talar till människor som är arga och besvikna på samhället. Det finns en närvaro av främlingsfientliga åsikter i skolan och vi lärare har efterfrågat mer fortbildning och mer tydlighet från skolledningens sida för att bemöta intoleransen.

Publicerad Av

En undersökning som presenterades i Skolvärldenlänk till annan webbplats i april 2014 visade att hälften av lärarna uppgav att det finns öppet främlingsfientliga elever på deras skola. Sex av tio lärare sa att elever fört fram främlingsfientliga åsikter under lektionstid och sju av tio lärare uppgav också att elever fört fram främlingsfientliga åsikter utanför lektionstid.

Det har även debatterats och diskuterats vilka politiska partier som ska få komma in i skolan. Nazistiska partier? Främlingsfientliga partier? Nationalistiska partier? Revolutionära partier?

Förra veckan kom den utredning som den förra regeringen tillsatte om villkoren för politiska partiers tillträde till skolan och lade fram sina förslag. Utredningen hade uppdraget att överväga ”om skolan ska kunna begränsa det antal politiska partier som skolan tar emot på objektiva grunder, till exempel till att avse sådana partier som vid tillfället är representerade i riksdagen.”

Tydligare reglering
Deras svar har blivit: ja, det går. Från Lärarnas Riksförbunds sida krävde vi tydligare reglering. Det blev som vi ville. Utredningen föreslår länk till annan webbplats att en ny bestämmelse ska införas i skollagen. Den ska ge skolor möjlighet att begränsa antalet inbjudna partier.
Ett sätt kan vara att skolan bjuder in samtliga partier i antingen riksdagen, kommun-, landstingsfullmäktige eller i europaparlamentet. Men skolan kan även använda sig av andra urvalskriterier, så länge urvalet görs på annan objektiv grund.

Detta är ett klargörande och ett stöd för alla som arbetar i skolan. Rektor och skolledning har stöd av såväl diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och skollagen. Ändå har det sagts att rättsläget i frågan har spretat åt olika håll och det har funnits oklarheter hos lärare och rektorer. Det är inte lätt för en rektor att utan regelverk som stöd gå ifrån den praxis som hittills gällt dvs att skolan antingen måste släppa in alla partier som vill komma eller göra valet att inte bjuda in något parti. Därför är det bra att vi får ett regelverk och ett förtydligande nu.

Jag har sagt det tidigare och säger det igen: i skolan är det de professionella, lärarna och skolledarna, som ska ta ansvar. Skolan måste vara ett värn för demokrati och tolerans.

Jag har också påpekat att skolan faktiskt inte har någon skyldighet att bjuda in politiska partier överhuvudtaget. Skolan är ingen allmän plats, utan det som sker i skolan ska vara ett led i undervisningen och det demokratiska uppdraget.

Ska vara en del av undervisningen
Det kan tyckas drastiskt, men de partier och organisationer som kommer in måste vara en del av skolans undervisning. Det är lärarna som ska ansvara för att eleverna får bästa möjliga undervisning i samhällsfrågor. Då måste också lärarna styra upp hur denna information ges, så att det blir en kunskapshöjande del i undervisningen.

Grunden till förståelse av ideologier och kunskaper om det politiska systemet ges i klassrummet med undervisningen. Debatter och meningsutbyten kan sedan ske i skolans regi som del i undervisningen.

Att bara släppa in partier för att de ska propagera och rekrytera är inte vad skolan ska ägna sig åt. Förhoppningsvis kan vi agera tryggare i denna fråga inför valrörelsen 2018.


Bo Jansson

Högstadielärare. Tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbund 2013-2016.

Mejla