Nyanlända i skolan ökar behovet av fokus på undervisning

Frågan om nyanlända i skolan har blivit mycket viktig. Det gäller både nyanlända elever och nyanlända lärare. Flera förslag förs nu fram om hur skolan ska kunna klara sitt uppdrag.

Publicerad Av

I förra veckan förde Lärarnas Riksförbund fram förslag på att lärarassistenter införs i skolan för att avlasta lärarna. Rätt genomfört kan denna nya yrkesgrupp, lärarassistenter, skapa bättre förutsättningar för lärarna att göra ett kvalitativt gott jobb med undervisningen.

I helgen skrev jag och LR Studs ordförande Isak Skogstad en debattartikel länk till annan webbplatsi Svenska Dagbladet där vi utvecklade dessa tankar.
Det behövs fler åtgärder för en bättre skola. Lärarnas Riksförbund ser alltså att en dellösning kan vara att kringsysslor läggs på annan personal, så att lärarna i högre grad kan syssla med yrkets kärna – att förbereda och genomföra god undervisning. Det skulle göra att vi lärare få mer tid för varje elev och kunskaperna hos varje elev skulle öka.
Det gläder mig att mina kollegor i Lärarförbundet genom en debattartikellänk till annan webbplats i veckan stödjer tanken och att även regeringen är positiv till att bland annat lärarassistenter kan minska arbetsbördan för lärare.

Opinionen är således mycket stark när de två lärarfacken driver samma krav. Det är en tidsfråga när vi kommer se införandet av denna nya personalkategori i skolan.
Många inser att skolan är nyckeln till en lyckad och framgångsrik integration. Hur kan vi underlätta för dessa människor som sökt sig till Sverige undan krig och svåra förhållanden för att de också ska kunna bidra? Hur ska vi lyfta Sverige med detta tillskott?

Nyligen skrev Dagens Nyheter om detta på ledarsidan under rubriken ”Fler år i skolbänken”länk till annan webbplats. Man ansåg att en förlängd skolplikt för nyanlända elever är nödvändig om inte en rekordstor kull nyanlända ska inleda livet i Sverige med underkända betyg.

Det ligger i linje med vad Lärarnas Riksförbund tycker. Varje skolform ska ha möjlighet att klara av att ge eleverna det de behöver. Vi har varit inne på att hellre ha längre tid i grundskolan, och få förutsättningar att bli godkänd, än att under gymnasietiden försöka reparera.
Om inte elever i behov av särskilt stöd får den pedagogiska hjälp de behöver i grundskolan, är det för sent att tvinga i gymnasieskolan. Problem i grundskolan ska lösas inom ramen för just grundskolan.

Lärarnas Riksförbund har engagerat sig mycket i hur Sverige och den svenska skolan ska kunna stärka likvärdigheten och kunna klara utmaningen med alltfler nyanlända i skolan. Vi har inlett ett flerårigt samarbete med LO och Lärarförbundet. Den första rapporten släpptes i höstas och presenterades på DN Debatt också.

Det är också viktigt att förstå betydelsen av arbetet som lärare i svenska som andraspråk, SVA, gör. Här måste man sätta in mycket av resurserna. Högskolor borde erbjuda SVA-kurser under sommartid. Det är något som studenter efterfrågar. Det behövs så klart legitimerade SVA-lärare - något som det är brist på. Dessutom måste det även satsas på modersmålslärarna, som har en viktig roll, och alla andra som undervisar dessa elever.

Skolan kan inte bara fokusera på integration utan uppdraget är utbildning. Däremot är satsning på utbildning en central del för en framgångsrik integration. Det är uppenbart att detta underlättas av en starkare statlig styrning av skolan vad gäller resurser och kunskapsfokus.

Allt fler ser ett ökat statligt ansvar för skolan som nödvändigt för att minska klyftorna. Såväl LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som Skolledarnas ordförande Matz Nilsson och Sacos ordförande Göran Arrius har gått ut med detta budskap. Vi i Lärarnas Riksförbund har länge påpekat behovet av nationell finansiering av skolan för att stärka likvärdigheten. Dagens system med över 290 olika kommunala huvudmän fungerar inte.

Nu har vi en unik möjlighet att bryta gamla låsningar över blockgränserna. Samtidigt med en nödvändig satsning på SVA-lärare och extraresurser för att kunna möta nyanlända elever och satsningar på skolor i utsatta områden måste ansvariga stärka de nationella insatserna för skolan.

För att klara de stora utmaningarna i skolan när det gäller att ta emot nyanlända menar jag också att det krävs att insatserna samordnas nationellt och att samtliga skolor delar på ansvaret. Skolledarna och Lärarnas Riksförbund vill att regeringen utser en nationell samordnare för detta.

Förutom att vi vill se lärarassistenter som ny personalgrupp måste den nationella samlingen för läraryrket och skolan fullföljas.

Regeringen ska med rejäla punktinsatser höja lärarlönerna och satsa på skolan genom öronmärkta statsbidrag. Vi behöver se steg mot en statlig finansiering och reglering samt tydligare ansvar och befogenheter för lärarkåren.

Så kan skolan klara de stora akuta men även de framtida utmaningarna.


Bo Jansson

Högstadielärare. Tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbund 2013-2016.

Mejla