Demoraliserande betygspress

SVT har uppmärksammat hur rektorer och föräldrar försöker påverka lärarnas betygsättning. Detta är något som vi i Lärarnas Riksförbund länge pekat på och velat komma tillrätta med.

I samarbete med Uppdrag granskning har vi gjort ännu en undersökning bland våra medlemmar om påtryckningar mot betygssättande lärare.

Frågan är grundläggande för svensk skola. Professionens autonomi ligger i vågskålen. Och pressen på lärarna att sätta höga betyg hotar inte bara systemets legitimitet, utan också lärarprofessionen. Vem vill vara lärare när man körs över i det grundläggande ansvaret för betygssättningen?

Korrumperar systemet
Det som framkommer i undersökningen gör mig mycket bekymrad. Idag uppger var tredje lärare att rektor försökt påverka betygsättningen.
Lärare vittnar i SVT Länk till annan webbplats. om hur deras professionella bedömningar överprövas av rektor och hur de pressas att sätta betyg som de kanske inte tycker är riktiga. Det korrumperar hela systemet när något som bäst kan beskrivas som ”marknadskrafterna” tillåts påverka betygsättning.

På detta vis demoraliseras också yrkesskickliga lärare när de mot sin vilja tvingas att höja betyg. Det är en katastrof för lärare och för eleverna, men också för landet i förlängningen.

Begränsa marknadskrafternas inverkan på skolan.
Kommunaliseringen av skolan har tillsammans med valfrihets- och friskolereformen skapat en konkurrensutsatt skolmarknad i Sverige. Lärarnas Riksförbunds undersökningar bekräftar forskningsresultat som visar att konkurrensutsatta skolor, såväl kommunala som fristående, sätter högre betyg för att locka till sig och behålla elever. Högre betyg blir viktiga för att skolan ska kunna behålla skolpengen som följer eleven.

Lärarnas betygsättning utsätts för otillbörlig påverkan. Rektorer, skolägare och politiker måste ta denna fråga på stort allvar och ge lärarna förutsättningar att sätta betyg helt enligt elevernas prestationer.

Frågan är vad kan vi göra? För att bryta denna utveckling och minska riskerna för felaktig betygsättning menar jag att fyra åtgärder ska genomföras omedelbart:

1) Möjligheten för elever och föräldrar att välja och byta skola bör som huvudregel endast ske i anslutning till grundskolans årskurser 1, 4 och 7 samt inför gymnasievalet.
2) Friskolornas möjlighet att dela ut vinst till sina ägare måste kraftigt begränsas och ett eventuellt överskott ska återinvesteras i den verksamhet där överskottet uppstått.
3) När rektorer i efterhand ändrar lärares satta betyg måste detta utredas av någon som inte är involverad och beivras av arbetsgivaren, då detta är ett allvarligt tjänstefel
4) Staten måste fortsätta att satsa på behöriga och legitimerade lärare, som garant för en stark profession.

Vi i Lärarnas Riksförbund kommer givetvis fortsätta arbetet med att stärka lärarnas yrkesetik, där korrekt bedömning utgör en viktig del i arbetet med att stärka tilltron till lärarprofessionen.

En lärare i vår undersökning berättar att det vanligaste sättet


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla