Världen behöver lärare

Världslärardagen uppmärksammas runt om i världen den 5 oktober varje år. En dag för att uppmärksamma läraryrket och lyfta lärares betydelse och utsatthet i världen, vikten av fackligt engagemang, vikten av skola, utbildning och lärare. Och att vi är en del av världen.

På Världslärardagen är det att slå in öppna dörrar att påpeka det självklara att världen behöver engagerade lärare. Men vi lärare är särskilt viktiga nu i en vilsen tid. En tid som mer än på länge behöver fokus på ledarskap, kunskap och på hållbara värden. Vi lärare ska också värna de mänskliga rättigheterna och genom vår kunskapsförmedling kan vi ge det uppväxande släktet bättre förutsättningar för att möta framtiden.

Idag är det viktigt att vi lärare också som medlemmar i facket visar solidaritet med våra kollegor runtom i världen. Att uppmärksamma att lärares rättigheter inte är självklara. Våra kollegor kan vara förbjudna att organisera sig fackligt som i Ecuador, eller de kan bli fråntagna sina lärarlegitimationer som i Turkiet. De kan också förföljas, fängslas och mördas som i Mexico och Iran.

Tillgång till skola och utbildning är en grundläggande rättighet. Ett av de globala hållbarhetsmålen är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
Det är inte bara lärare som riskerar livet genom att ta sig till skolan och befinna sig i skolan. Alltför många barn runt om i världen har en osäker skolväg. Skolor, särskilt med flickor, är terrormål för krafter som inte står upp för alla människors lika värde och som vill stoppa kunskap och bildning att sprida sig.

Vi behöver ser till att fler elever får tillgång till en trygg skolgång och får uppleva den inspiration en riktigt bra lärare kan ge. Det berikar inte bara individen utan hela samhället, oss alla. Skolan som institution är till för eleverna. Det är elevernas kunskapsutveckling och trygghet som måste stå i centrum. Det är med eleverna och deras rättigheter vi lärare ska känna lojalitet och det är samhällets uppgift att se till att lärarna kan sköta sitt uppdrag. En bra skola är en grundbult i ett stabilt och demokratiskt samhälle.

De rättigheter vi kämpat oss till i Sverige är inte självklara ute i världen. Men jag ser också att det finns tecken även i vårt land att våra rättigheter begränsas där exempelvis lärares rätt att tala med media inskränks av okunniga arbetsgivare som hotar med repressalier. Detta trots att lagstiftaren försöker stärka meddelarfriheten.

I våra egna undersökningar där medlemmar i både den privata och offentliga sektorn besvarat frågor om deras inställning till att offentligt kritisera den skola de arbetar på så menade majoriteten av lärarna att de skulle utsättas för påföljder. Nästan 70 procent av de friskoleanställda och 53 procent av de kommunala lärarna skulle inte våga uttala sig offentligt i media om de var missnöjda med sin arbetsgivare eller skola. Det är förskräckande siffror.

Men vi får aldrig låta lärare tystas. Den dagen vi tystnar så försvagas också demokratins grund. I Sverige och i världen.

Världslärardagen utropades av UNESCO 1994 för att fira att lärarnas roll stärktes. Detta skedde på en mellanstatlig konferens som ägde rum 1966 och då antog UNESCO såväl som ILO ”Recommendation concerning the Status of Teachers Länk till annan webbplats.”.