Fortsatt uppvärdering av lön och arbetsvillkor

Ska arbetsgivare klara sig i kampen om tillgång på legitimerade och yrkesskickliga lärare på kort och lång sikt, räcker det inte med en nödvändig, fortsatt, uppvärdering av lärarlöner. Arbetsmiljön och arbetsbelastningen måste också hanteras bättre.

Därför är det viktigt att vi nu fått avtalen på plats med Almega Tjänsteföretagen och KFS. De ger förutsättningarna för att fortsätta arbetet med att uppvärdera lärarnas samt studie- och yrkesvägledarnas löner och arbetsvillkor.

Ni kan läsa mer om vad avtalen innebär och innehåller här för Almega och här för KFS.

”Friskoleavtalet” som tecknas med Almega Tjänsteföretagen är det till omfånget största läraravtalet på den privata sektorn. Almega är knutet till Svenskt Näringsliv och organiserar ett antal arbetsgivarförbund inom tjänstesektorn. Almega Tjänsteföretagen är ett av dessa arbetsgivarförbund och tecknar i sin tur ett stort antal olika branschavtal. Avtalet för fristående skolor och förskolor tecknas av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFS organiserar ”kommunnära” arbetsgivare som driver verksamhet i bolagsform. Ett av branschavtalen med KFS tecknas av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Utbildningsavtalet. Inom detta område finns ett femtiotal företag som driver fristående skolor.

Den stora utmaningen för arbetsgivarna är att klara konkurrensen och säkra lärarförsörjningen. Då räcker det inte att bara höja lönerna i framtiden. Man måste locka människor till läraryrket och skapa arbetsförhållanden som minskar på stressen och ger förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv. Vi behöver mer tid för varje elev och möjlighet att utveckla kvalitén i undervisningen.

Jag vill också uppmärksamma att vi i Almegaavtalet har enats om partsgemensamma utbildningar och stödmaterial. Utbildningar vad avser avtalets innehåll, den gemensamma synen på lönebildning samt hälsofrämjande arbete kommer anordnas. Därtill ska även ett gemensamt stödmaterial tas fram som ska kunna användas för löneprocesserna, inför och under lönerevisionerna. Och i avtalet med KFS har vi kommit överens om att under 2018 inbjuda KFS medlemsskolor till seminarier kring lärares arbetstid och arbetsbelastning.

Detta kommer bli viktiga instrument för oss för att kunna hålla trycket uppe i det lokala arbetet.


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla