Internationella moders­måls­dagen

Den 21 februari varje år är det den internationella modersmålsdagen. Dagen uppmärksammas på olika sätt runtom i Sverige och världen. Syftet är att skapa medvetenhet om språkliga och kulturella traditioner, en kunskap baserad på förståelse, tolerans och dialog.

I Sverige finns ingen officiell språkstatistik, men uppskattningsvis talas närmare 200 modersmål. Störst är svenskan, näst störst är finskan och arabiskan. Många modersmål har bara ett par hundra talare i Sverige, som de afrikanska språken woolof eller mandinka. Finska, samiska, meänkieli, romani och jiddisch har en särskild ställning som nationella minoritetsspråk, sedan Sverige undertecknat den europeiska minoritetsspråkskonventionen 2000.

Det mångspråkiga Sverige är en resurs som inte får slarvas bort. Det är därmed mycket viktigt att förstärka språkundervisningen på alla modersmål i svensk skola.

Forskningsresultaten är tydliga: Barn med utländsk bakgrund som får mycket undervisning på sitt modersmål klarar sig bättre i skolan och blir oftast också bättre på svenska.

Dessvärre vet vi att modersmålsundervisningen i dag är en lågt prioriterad verksamhet i många kommuner och att det finns stora brister i likvärdigheten. Bristen på modersmålslärare är skriande vilket gör att många elever helt nekas tillgång till sitt språk och till sin kultur.

Framtiden för modersmålen i Sverige är därmed en politisk fråga som måste lösas skyndsamt. Att alla elever i Sverige ska få en likvärdig utbildning oavsett var i landet den anordnas måste givetvis gälla även modersmålsundervisningen!

För att uppnå en långsiktigt fungerande modersmålsundervisning är det helt avgörande att ha tillgång till behöriga modersmålslärare. Att bli modersmålslärare måste därför ses som ett attraktivt yrkesval i syfte att kraftigt öka rekryteringen till utbildningen. Det innebär att löner och villkor för språklärare generellt måste bli bättre. Det handlar om att alla arbetsgivare måste kunna erbjuda attraktiva tjänster som lockar och inte avskräcker lärare.

Det är också helt avgörande att modersmål i ökad utsträckning ska ingå i utbudet i lärarutbildningen, i kombination med övriga undervisningsämnen. I dag erbjuder endast ett fåtal lärosäten modersmål som kombinationsmöjlighet. Det duger inte.

Lärarnas Riksförbund gjorde en enkät­undersökning om modersmålslärares undervisning och arbetsvillkor som presenterades i november. Glädjande nog var en stor andel av de svarande nöjda med att arbeta som just modersmålslärare. Problemen handlar om den bristande tillhörig­heten till ett fysiskt lärarkollegium, något som ofta beror på oregelbundna tider för moders­målsundervisningen samt ett kringflackande på många olika skolor, något andra lärare inte upplever i sin vardag. Därför har vi föreslagit bland annat följande:

  • Modersmålslärare bör tilldelas en hemskola, även om läraren ifråga undervisar på många olika skolor. Tillhörigheten till ett lärarkollegium är mycket viktig, framför allt ur ett pedagogisk perspektiv.
  • Förbättra möjligheterna för elever att läsa modersmål som ett tredje språk, det vill säga att modersmålsundervisning bör vara en tydlig möjlighet inom ramen för språkvalet, när tillräckligt elevunderlag finns. På så vis lyfts modersmålsundervisningens status, den blir mer regelbunden och motiverade elever får möjlighet att läsa fler timmar. En frivillig möjlighet finns redan idag att lägga modersmål inom ramen för språkvalet, men det sker mycket sällan.

Det pågår en mängd aktiviteter för modersmålsdagen och för hela veckan i olika kommuner i Sverige. Passa på att fira den språkliga mångfalden i Sverige och i världen!

Internationella modersmålsdagen instiftades av Unesco 1999 för att främja språklig mångfald och firades första gången året efter, år 2000.

Ordet modersmål har funnits i svenskan åtminstone sedan 1500-talet. Det är en direktöversättning av latinets lingua materna. Inom svenskt utbildningsväsen kan modersmål i dag användas för att beteckna alla modersmål utom svenskan, det som förut kallades hemspråk.