Skolan är ett nationellt intresse, inte en privat vinstmaskin

Idag har riksdagen röstat ner ett förslag om offentlig finansiering inom skollagsreglerad verksamhet och annan välfärdsverksamhet. Förslaget syftade till att begränsa vinstuttaget i privata skolor och omsorgsföretag.

Det är märkligt att det röstades ner, med tanke på att återkommande väljarundersökningar visar att det inte finns stöd i befolkningen för ett friskolesystem som tillåter vinstuttag likt det Sverige har idag. Och det oberoende av partitillhörighet. Det är dessutom unikt i världen att skolan skattefinansieras samtidigt som privata aktörer genom aktiebolag kan ta ut vinst på dessa skattepengar.

Bristande finansieringssystem för svenska skolan

Även OECD har visat på stora brister i det svenska skolsystemet med anledning av de sjunkande PISA-resultaten. Det handlar om ett bristande finansieringssystem samt att skolvalet mest gynnar vissa grupper, vilket spär på en redan negativ utveckling av likvärdigheten. OECD uppmanar Sverige att förändra finansieringen till skolan så att den blir mer sammanhållen. Dagens 290 olika finansieringssystem spretar och skolvalet behöver göras mer tillgängligt för elever med socioekonomiskt svag bakgrund.

Varför har det då blivit så här?

SVTs informativa och uppmärksammade dokumentär ”Staten och Kapitalet” som sändes nyligen visar tydligt hur politiker i båda blocken låtit sig hänföras av marknadsliberala idéer som lösning på skolans problem. Vad som egentligen var skolans problem var och är oklart. Vi vet att svensk skola höll mycket hög grad av likvärdighet i början på 1990-talet och kunskapsresultaten var bra.

Skattepengar till skolan ska gå till undervisning, inte vinstutdelning! Staten måste ta helhetsansvaret för skolan, främst genom finansieringen. Det ska inte vara möjligt att göra vinster som idag. Kösystemet för friskolor måste slopas, annars kommer segregationen bara att förvärras. Friskolorna måste i realiteten vara öppna för alla olika elevgrupper.

Vad behöver vi då göra för att åter få en hög likvärdighet och goda resultat i den svenska skolan?

Pengarna måste gå till skola och undervisningen
Jo, vi behöver hitta ett system där skattemedel som är tänkta för skolan också går tillbaka till skolan. Till undervisningen och till eleverna.

Vi måste lyssna på vad väljarna säger om vinster i skolan. De har varit konsekventa hela tiden. Vi behöver ha någon slags begränsning av vinstuttag. Detsamma gäller skolvalet. Vi behöver se över kösystemet. Det finns andra betydligt rättvisare sätt att anta elever till friskolor än genom ett exkluderande kösystem som kräver köplats redan i spädbarnsålder. Det skapar en sämre likvärdighet.

Skolan är ett nationellt intresse! Den insikten finns på båda sidorna i blockpolitiken. Det är dags att göra upp om en långsiktig och hållbar skolpolitik. Då kan vi åter nå en god likvärdighet med höga kunskapsresultat i svensk skola.