Kan vi göra det ännu bättre?

Lärarnas Riksförbund står starka och är trygga i vår verksamhet. Men fackförbund finns ju till för att tillvarata medlemmarnas intressen. Därför måste vi hela tiden ha medlemsnyttan i fokus och fråga oss om det finns något vi kan göra ännu bättre?

Publicerad Av

Vi i Lärarnas Riksförbund har lyckats vrida skoldebatten och verkligen fått frågan om skolans styrning och ansvar på bordet. Det politiska samtalet om skolan har förändrats jämfört med för några år sedan. Vi har också lyft fram lärarnas syn på utvecklingen i skolan och att lärare och studie- och yrkesvägledare måste ha rätt förutsättningar. Det är något som många uppskattar.

Vi har också en positiv medlemsutveckling som håller i sig. Våra medlemmar tycker om det lärarnära synsättet och vårt fokus på att kombinera lön och villkorsfrågor med större frågor om skolans finansiering och huvudmannaskap.

Vi står starka och är trygga i vår verksamhet. Fackförbund finns ju till för att tillvarata medlemmarnas intressen. Som förbund måste vi hela tiden ha medlemsnyttan i fokus och fråga oss om det finns något vi kan göra ännu bättre?

Vi måste också våga ställa oss frågan om vi kan utveckla vårt arbetssätt och då även om det kan finnas behov av att förändra hur vi organiserar oss. Jag kan se att framtidens utmaningar blir allt större. Hela den offentligt finansierade sektorn, dit skola och utbildning hör, utsätts för en mycket stor press.

Vi har nyligen utvärderat Samverkansavtalet mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och slutsatsen är att det i dag finns ett omfattande och väl fungerande samarbete på lokal nivå, men att befintlig samverkan inte har lyckats leverera tillräcklig medlemsnytta. I en tid med stora nedskärningar i flertalet kommuner med många medlemmar som upplever en ökad arbetsbelastning krävs en kraftfull facklig styrka med hög organiseringsgrad i samtliga skolformer.

Därför har vi beslutat att lyfta frågan om en ny organisering av landets lärare till vår kongress i maj 2020. Lärarförbundet har fattat ett likalydande beslut och de ska samla en extrakongress samtidigt som vår ordinarie kongress äger rum våren 2020. Inför dessa kongresser ska förbunden diskutera hur principerna för en ny organisering skulle kunna se ut. Det är därmed inte beslutat att det ska skapas en ny organisation och respektive styrelse äger slutgiltigt frågan om eventuella förslag till respektive kongress.

Nu kanske du befarar att detta nya betyder att Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ska gå ihop. Nej, det är inte aktuellt med ett samgående. Utan beslutet handlar om att undersöka möjligheterna att bilda en helt ny organisering som ger ökad facklig styrka på arbetsplatserna och nationellt. Den måste innebära att varje grupp har möjlighet att vasst och tydligt driva sina specifika frågor inom ramen för sin yrkesidentitet.

Min och förbundsstyrelsens ingång för att överhuvudtaget gå in i denna process och fråga vår kongress om den tycker att vi ska titta på detta är att se om vi kan göra ett ännu bättre jobb för våra medlemmar. Att fundera över en möjlig ny organisering är en del i arbetet med att skapa förutsättningar för att leverera bättre arbetsvillkor för förbundets medlemmar.

Det vi vill utröna är möjligheterna för är att se om det går att skapa något nytt som ger större mervärde för medlemmarna och är ännu är bättre än det som LR levererar idag. Endast om vi kan se det, så kan vi gå vidare för att se vad detta nya skulle kunna vara.

För förbundets medlemmar och ombud innebär det på kort sikt ingen skillnad. Vi fortsätter att arbeta i enlighet med de kongressbeslut och de verksamhetsplaner som finns för respektive förbund.

Men det som nu ska göras är alltså att fråga vårt högsta beslutande organ, om den vill att vi ska påbörja ett arbete för att hitta nya organiseringsformer. Om båda förbundens kongresser kommer fram till samma ställningstagande om att göra det, inleds en diskussion med Lärarförbundet om en ny organisering och det krävs ytterligare en kongress för att en ny organisering ska kunna bli verklighet.

Under tiden fram till respektive kongress i maj har förbundsstyrelserna i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i uppdrag att diskutera inledande principer för hur en ny organisering av landets lärare skulle kunna se ut. Så frågan är om det fackliga arbete som nu är bra kan bli ännu bättre.

Läs gärna frågor och svar här.

”Det vi vill utröna är möjligheterna för är att se om det går att skapa ett ”LR Plus”, alltså något som är bättre än det som LR levererar idag. Och endast om vi kan se det, så kan vi gå vidare för att se vad detta nya skulle kunna vara.”

Åsa Fahlén

Mer inom ämnet


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla