Är betyg viktigare än vi tror?

De berättar att en ny studie från Socialstyrelsen visar att unga vuxna med låga grundskolebetyg har kraftigt förhöjda risker att få problem i vuxenlivet – oavsett socioekonomisk bakgrund. Störst risker är det för barn som växer upp i samhällets vård.

Publicerad Av

Socialstyrelsen menar att sambandet måste tas på största allvar och insatser måste göras för att höja skolprestationerna, framförallt för barn placerade i familjehem.

Att alla elever i skolan har rätt till kunskaper och till att nå så långt som möjligt på sin kunskapstrappa, att nå gränsen av sin förmåga, är något som Lärarnas länge sagt. Varje barn har rätt att utnyttja hela sin begåvningspotential.

Nyckelstycket i artikeln finns här:

"Ett lokalt försök i Helsingborg har visat lovande resultat. Kognitiv förmåga, förekomst av läs- och skrivsvårigheter med mera testades hos 25 familjehemsplacerade barn. Tre fjärdedelar av dem presterade mycket dåligt i skolan i relation till sin begåvningspotential. Resultaten av testerna användes för att handleda lärare och familjehemsföräldrar samt för att systematiskt ge barnen tillgång till sådana specialpedagogiska resurser som normalt finns på varje skola. Vid förnyat test efter två år hade barnens medelvärden höjts signifikant på nästan alla test – inklusive ett intelligenstest." 

Det handlar om att fokusera på elevens rätt till kunskap. Första steget för att nå det som Socialstyrelsen talar om är att skapa en likvärdig och rättvis skola. Men det kräver givetvis att rätt resurser satsas. De skriver:

"För att förbättra socialt utsatta barns framtidsutsikter måste samhället ge dem hjälp till en bättre start i livet och inte minst bättre förutsättningar att klara skolan. Det gäller särskilt barn som samhället placerar i familjehem. Skola och socialtjänst har ett delat ansvar." 

Bland kommentarerna till artikeln ser vi att några kräver att föräldrar måste ta sitt ansvar, andra att det måste bli lugn och ro i klassrummen, åter andra att inställningen till lärandet och lärarna måste förändras. Alla delar behövs säkert, men framförallt krävs att skolans kunskapsuppdrag uppvärderas.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla