Kloka ord om ansvaret för skolan

Artikeln har fått rubriken "Lärarfacken borde hålla ihop för att locka fler till yrketlänk till annan webbplats" och den har knappast valts av artikelförfattaren som grundligt påpekar att kommunerna misslyckat med att ansvara för skolan. Hans budskap är att något måste göras och han själv (liksom de flesta insiktsfulla människor) anser att en mer statlig skola vore att föredra.

Publicerad Av

Budskapet är alltså inte att facken i första hand måste vara eniga, utan att något måste göras åt problemen i skolan.

Stig Sundqvist är tveksam (även det liksom de flesta kloka bedömare) till den hårt kritiserade undersökning som presenterades förra veckan av SKL och LF.

"Min sociologiska kritiska granskning blir direkt om hur kausalanalysen genomförts för att säkerställa sambanden av enkätresultaten. Att enkäten därutöver visar på faktorer som är viktiga som klasstorlek, fler lärare per elev, ökad samverkan mellan lärarna, etc. har utifrån min erfarenhet inget direkt samband med vem som är huvudman för skolan att göra.
Att lärarna som svarar i enkäten inte tror att någon förbättringsåtgärd, de anser viktiga för skolan, skulle bli bättre genom att ge staten ägandet av skolan kan man naturligtvis fundera över. Har enkätens struktur, upplägg, frågor (items) sammantaget styrt svaren för respondenterna?"

Och Stig fortsätter:

"För mig känns frågan naturlig och kommentarer/analysen att ett förstatligande bara skulle öka byråkratiseringen och öka kostnaden kring skolan verkar tagna ur intet. Ytterligare kommentarer som att de som företräder staten som ägare av skolan verkar ha glömt bort hur det var före 1992. Vi är många som fortfarande var med då och med gott minne. Jag hävdar att skolan då definitivt var mer nationellt likvärdig. Sedan staten lämnade över ansvaret till kommunerna har resultaten och likvärdigheten försämrats drastiskt."

Och så detta:

"För mig är det självklart att kommunerna har totalt misslyckats med riksdagsuppdraget att ge våra ungdomar en nationellt likvärdig skola. Konsekvensen borde vara klart som korvspad. Staten måste på ett eller annat sätt försäkra sig om att lärandet blir likvärdigt i Sverige. Utbildningen av våra ungdomar är så centralt och angeläget att detta får inte överlåtas till enskilda kommuner och deras politiska beslutsfattare.
Staten måste på ett eller annat sätt skapa kontrollinstrument och ekonomisk styrning så att skolans nationella likvärdighet säkerställs. Ägandet är inte i sig det primära utan att likvärdigheten blir tydlig. Om detta sker genom en nationell inspektion med höga krav eller genom tydlig skollag eller andra styrdokument är egentligen egalt. Lärarnas riksförbund har en modell för en statlig finansiering som garanterar mer pengar till undervisningen som är skolans kärnverksamhet Min tro är att ett statligt ägande ger den optimala förutsättningen för en bättre löneutveckling för lärarkollektivet. Skolans finansiering måste vara säker oberoende av konjunktur och resurstilldelningen till fristående och kommunala skolor skall ske på samma villkor."

Artikeln avslutas med ett latinsk citat; "Dum Spiro Spero!", i översättning "Så länge jag andas, hoppas jag!".

Och hoppas är vad vi får göra. Men Lärarnas Riksförbund arbetar också för att det ska ske en verklig förändring på djupet i svensk skolas styrning av resurser till undervisning. Vi vet att vi har lärarnas stöd för detta, vilket känns väldigt bra.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla