Gångna årtiondenas skolreformer har svikit eleverna

Att välmenande men feltänkta reformer har skadat skolan har varit uppenbart för dem som befinner sig i skolans värld. Nu har alltså ännu en forskare kunnat dra klara empiriska kopplingar mellan skolans problem och de så hårt kritiserade skolreformerna från 1990-talet.

För den som följer Lärarnas Riksförbund och lyssnar till förbundets företrädare, men också på budskapet från välutbildade och engagerade lärare runtom i landet är det inga nyheter.

I pressmeddelandet läser vi vidare att: ”Den framgångsrika svenska modellen att minska betydelsen av skolelevers skiftande sociala, kulturella och ekonomiska bakgrund på skolresultaten är rejält hotad efter tjugo år av skolreformer”.

Det som skriver detta är docent Girma Berhanu, institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, i det senaste numret av International Journal of Special Education.

I sin artikel pekar Berhanu på hur skillnaderna har ökat mellan kommuner, mellan skolor och mellan elever.

Girma Berhanu menar att de senaste tjugo åren har inneburit ett brott i utvecklingen i Sveriges skolor. Barn med specialpedagogiska behov, barn med invandrarbakgrund och barn till socioekonomiskt utsatta grupper tillhör förlorarna. Dessa grupper ges inte tillräckligt med stöd inom ramen för den ordinarie skolundervisningen och de når inte skolans kunskapsmål i lika hög grad som övriga eleverna.

En ökad betoning inom skolan av faktorer som delegering, marknadsanpassning, konkurrens, standardisering, individuella val och profilering motverkar värden som mångfald, rättvisa och delaktighet.

Att höra vad denne forskare säger är välkommet stöd för Lärarnas Riksförbunds envetna kamp för att stärka den svenska skolan. Girma Berhanu säger bland annat:

”Det krävs behörig personal i skolan, mindre klasstorlekar och en förstärkt statlig styrning av skolan.”

Vidare menar han att det dessutom behövs ”bättre utvärderingsmetoder, något som borde vara invävt i systemet när ett nytt program, en ny policy eller en ny lag som gäller skolan träder i kraft:”