Alla är lärare?

Ska alla i skolan kallas för lärare? Det tycker inte Lärarnas Riksförbund. Istället menar förbundet att alla olika yrkens särart och företräden bör respekteras. Men det är inte en given ståndpunkt.

Publicerad Av

Bloggen har några gånger refererat till Lärarförbundets, LF:s, kongressbeslut från 2007 om att alla förbundets medlemmar ska benämnas ”lärare”. Vilket har ifrågasatts av de som inte känner till förbundets nomenklatura. Därför vill vi sprida informationen, så att man inte misstror bloggen.

I ”Den skola vi vill skapa. Lärarförbundets program för yrke och villkor” från 2007 står det tydligt att Lärarförbundets medlemmar ”innefattar alla lärarkategorier från förskolan till högskolan, skolledare och studie- och yrkesvägledare samt lärarstudenter”.

Att förbundet också organiserar exempelvis kantorer, elevassistenter, fritidsledare och måltidspersonal nämns dock inte. Men alla dessa medlemmar bör alltså benämnas ”lärare”. Vi citerar ur programmet:

”Istället för att upprepa alla lärarkategorier i programmet, vilket skulle bli språkligt svårhanterligt, har vi valt ett enhetligt språkbruk: Begreppet lärare får stå för alla de olika yrkesinriktningar som finns representerade inom förbundet.”

Och man bestämde sig för att även kalla sådant som inte är skola enligt lagen för just skola:

”Även om inte förskolan, fritidshemmen, musik- och kul­turskolan är skolform enligt skollagen har Lärarförbundet ändå valt att konsekvent tala om dessa som skolformer. Anledningen är att vi vill markera och politiskt flytta fram positionerna för dessa skolverksamheter.”

Av LF:s medlemmar är över en tredjedel förskollärare och fritidspedagoger, bara en tredjedel är grundskollärare, gymnasielärare och komvuxlärare, var femte är lärarstudent eller pensionerad, 2 % är skolledare och hela 12 % betecknas som ”övriga” och där ingår allehanda kommunala befattningshavare som skolmåltidspersonal, personliga assistenter, kyrkomusiker och så vidare.

Lärarnas Riksförbunds medlemmar däremot är så gott som uteslutande lärare och vägledare i det som kallas ungdomsskolan, alltså grundskolan och gymnasieskolan, samt vuxenutbilning, en del är är också verksamma i högskolan. Tanken att förbundet plötsligt skulle kalla de medlemmar som är studie- och yrkesvägledare för lärare, är främmande. Vi vet att de är stolta över sitt yrke som är viktigt i skolan. De är just studie- och yrkesvägledare och har blivit allt viktigare i skolan där valen är alltfler.

Det är bra att veta hur verkligheten ser ut, annars kan någon förvränga den utan att vi vet om det.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla