Stressade tjänstemän och pressade lärare

På fredagen presenterades alltså TCO:s så kallade stressbarometer. Den är ett mått på utvecklingen i arbetslivet för tjänstemän inom TCO och Saco. Vi läser att resultatet visar att: ”ett arbetsliv där flera yrkesgruppers arbete präglas av stark stress och höga krav, men allt för sällan balanserat av inflytande och stöd”.

Publicerad Av

I genomsnitt visar den att var tredje tjänsteman svarat med negativ laddning på frågorna om sin arbetssituation. Indexet visar att utbildnings- och vårdsektorn är värst drabbade.

Några obalanser i tjänstemännens arbetsliv som noteras är:

  • Obalans mellan förväntningar på tjänstemännen och de resurser som ställs till deras förfogande.
  • Obalans mellan kraven som ställs och kontrollen över den egna arbetssituationen.
  • Obalans mellan arbetsinsats och belöning.
  • Och att kvinnliga tjänstemän upplever en betydligt högre arbetsrelaterad psykisk stress än sina manliga kollegor, vilket bland annat visar sig genom en högre andel kvinnor med sömnsvårigheter och sämre möjligheter att lämna över arbetsuppgifter till kollegor.

I Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökningar som genomförts sedan 2002 är det ännu mer handfasta problem som lyfts fram. Som att lärare riskerar att möta våld under sin yrkesutövning i en förvånansvärt hög utsträckning. Ur höstens rapport läser vi att:

  • 16 procent av lärarna har upplevt hot, och sju procent har utsatts för våld — vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare undersökningar.
  • Drygt var tredje lärare — 36 procent — uppger att deras arbetssituation har försämrats det senaste året.
  • 90 procent uppger att de administrativa uppgifterna har ökat de senast fem åren - utan att andra arbetsuppgifter försvinner.
  • Varannan lärare i undersökningen får inte den ro och avskildhet som de behöver för att förbereda lektioner och ta del av, bedöma och ge respons på elevuppgifter.
  • 60 procent av lärarna uppger att de har sömnsvårigheter på grund av sin arbetssituation.

Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla