Skolans ansvariga sviker elever som har rätt till särskilt stöd

Svenska skolans huvudmän har svårt att fånga upp tidiga larmsignaler om elever som inte klarar skolan.

Publicerad Av

Det slår Dagens Nyheter fast när de lyfter fram att för nästan 3000 elever – eller cirka 100 klasser – som gick ut årskurs nio med ­underkänt i matematik förra året hade det flaggats för att de hade problem redan i femman.

DN beskriverlänk till annan webbplats en skola med bristande specialundervisning, dåliga åtgärdsplaner och där hjälp ges först när det är för sent.

Lärarnas Riksförbund har länge pekat på problemen i den svenska skolan med att elever inte får den stödundervisning och hjälp som de rätt till. Redan 2007 publicerades en stor studie tillsammans med Göteborgs universitet.
Då presenterades sex punkter för en bättre stödundervisning:

  1. Öka forskningen om specialundervisningen Forskning behöver slå fast om det är integrerad specialundervisning i klassen eller undervisning i särskild grupp som är att föredra. Vi behöver klarlägga vilka metoder som är bäst i olika situationer.
  2. Antalet elever i klasserna måste begränsas Det ska finnas tid för läraren att ge såväl elever som är i behov av särskilt stöd uppmärksamhet som att ge tid till de elever som har viljan och förmågan att gå snabbare fram.
  3. Speciallärare måste också ha behörighet i de ämnen de undervisar i En elev som behöver speciellt stöd i matematik kan behöva hjälp av en speciallärare som är särskilt kunnig i matematik. Det är en förmån att få specialisthjälp.
  4. Alla lärare ska vara behöriga i ämne och skolformer Eleverna har rätt till såväl välutbildade speciallärare som lärare.
  5. Inför speciallärargaranti för eleverna i grundskolan Inför skyndsamt en speciallärargaranti. I det fall då elevernas behov av stöd inte kan tillgodoses ska eleven ha rätt till undervisning av speciallärare med adekvata ämneskunskaper.
  6. Fördjupad analys krävs av de specialpedagogiska insatserna En utredning måste se över de specialpedagogiska insatserna och grundskolans utformning i förhållande till elever med sämre förutsättningar.

Ofta framhålls Finland som ett land att lära av – så också i detta fall.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla