Ordning och struktur gynnar alla

Även Expressens ledarsida kommenterar Bo Janssons uppmärksammade budskap om behovet av mer lärarledd undervisning i skolan.

Publicerad Av

I ledaren "Skolpojkar duger inte som de är"länk till annan webbplats läser vi:

”Många i Skolsverige har pekat på att dagens skola, där elever i hög grad förväntas ta ansvar för sin kunskapsinhämtning, missgynnar pojkarna. I skärtorsdagens Expressen skrev Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, på den bogen. Jansson vill ta ett bestämt farväl av den heliga "individualiseringen" och se en återgång till mer struktur och ordning i klassrummet, med en lärare som "tydligt styr undervisningsprocessen". Den modell vi har nu har inte gynnat svenska elever, skriver han, och den har särskilt missgynnat pojkarna.
Det finns mycket som tyder på att det är så, för ingenstans har pojkarna tappat mer än i Sverige. Ordning och struktur gynnar alla, men särskilt de mer omogna och ostrukturerade - eller de från hem utan studievana. "Jag hade aldrig kunnat göra min klassresa i dagens skola. Aldrig", har exempelvis den framgångsrika före detta Handelsprofessorn Magnus Henrekson sagt till Magasinet Neo.”

Det kan vara värt att citera följande stycke i Bo Janssons debattartikel, "Pojkar offras på pedagogikens altare"länk till annan webbplats, som så många har tyckt säger något väsentligt om svensk skola av idag:

”Att undervisningen mer och mer kommit att handla om att allt större ansvar läggs på den enskilde eleven har egentligen varit till skada för alla elever, även om effekterna varit särskilt tydliga för svagpresterande pojkar. Elever generellt behöver en tydlig struktur, där lärarna i mycket stor utsträckning har ansvaret för att planera undervisningen. Att på ett outtalat sätt lägga en stor del av inlärningsansvaret på eleverna innebär, så som jag ser det, en generell risk för nivåsänkning och ökad olikvärdighet.

Hur kommer det sig då att undervisningen i svenska klassrum utvecklats mot mer ansvar för eleven på detta olyckliga sätt? Svaret är att det har varit svårt att göra på annat sätt, och det av flera anledningar! Sverige är ett extremt land där olika trender och modeord slår igenom obarmhärtigt, och ingen får vara däremot. Undervisningen ska individualiseras och eleverna ska lära sig att ta mycket ansvar, redan från början, och allt annat är bakåtsträvande. Strukturerad undervisning, som trots allt ändå ges, har dömts ut av de värsta demagogerna som "katederundervisning", alltså något negativt. Till detta ska läggas att viktiga undervisningsmoment som specialpedagogiskt stöd (snacka om individualisering!) många gånger uppfattas som stigmatiserande.

Dessa tankar passade dessutom utmärkt ihop med decentralisering, new public management och allmänna samhällsattityder där individen är kung, och kollektivet något som bara står i vägen för individen. Men i skolans värld passar detta illa. Att lära tillsammans är en viktig del av både det pedagogiska och sociala uppdraget.”

Att lära tillsammans. Det är just det som tycks ha tappats bort i strävan efter skolutveckling mot en "ny" och "framtidssäkrad" skola.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla