Mer källkritik efterfrågas

Källkritik en plattform och en mötesplats grundad i faktabaserad kunskap och relevans. Skolans och lärarnas roll betydelsefull i det nya medielandskapet. 

Källkritik är allt viktigare idag. Inte minst i en tid när sociala medier formar mer och mer av vår världsbild blir det nödvändigt att kunna värdera det man ser och läser. Lärarnas Riksförbunds företrädare har lyft fram hur viktig skolans och lärarnas roll är i detta.

Statliga utredningar har också tagit upp frågan. Framtidskommissionen Länk till annan webbplats.menade att medie- och ­informationskunnighet och förmågan att navigera i medielandskapet är avgörande för medborgarnas möjligheter att tillvarata sina rättigheter och utöva sina skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. Medie­utredningen Länk till annan webbplats. förklarade att källkritik har kommit att bli en avgörande kunskap i samhället. Den sistnämnda utredningen menade att styrdokumenten för lärarutbildningen bör uppdateras och menade att kritisk granskning och källkritik ska ingå i det nationella skolutvecklingsprogrammet.

Idag ser vi att företrädare för nätverket Svensk lokalmedia tycker att källkritik ska vara ett eget ämne Länk till annan webbplats. i grundskolan. Men frågan är om man kan bryta ut källkritik till ett eget ämne? Snarare måste väl källkritik ingå och genomsyra alla ämnen i skolan. Och det gäller att börja tidigt. Idag har elever redan från F-klass tillgång till iPads o.s.v. och läser och tittar på saker på nätet.

I helgen kunde vi läsa en artikel på DN Debatt Länk till annan webbplats. från företrädare för Skolverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens medieråd, som just tog upp behovet av källkritik i skolan och att elever måste få bättre utbildning i detta. Men de föreslog inte att källkritik ska bli ett eget ämne. De uppmanade istället "rektorer, kommuner och ansvariga för fristående skolor att ge lärarna förutsättningar att utveckla sin kompetens och därmed förbättra undervisningen i källkritik.”

Och de skrev vidare:
”Undervisningen i källkritik behöver ges större utrymme i skolan och unga behöver ges möjlighet att utveckla sin medie- och informationskunnighet. Det är mycket angeläget att det görs. Faktum är att det aldrig tidigare varit så angeläget som nu."

Hur en lärare kan arbeta med källkritik kan vi läsa om i Skolvärlden Länk till annan webbplats.. De har talat med Cecilia Jalkebo på Skogstorpsskolan i Eskilstuna som ser nätkritik som en självklar del av undervisningen.

Lärarnas Riksförbunds ämnesspanare Mikael Bruér, legitimerad högstadielärare i geografi, historia, religion och samhällskunskap, skriver och delar material om källkritik på bloggen.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén har skrivit om källkritik och om den kompensatoriska skolan som: ”… en plattform och en mötesplats grundad i faktabaserad kunskap och relevans. Kunniga lärare kan ge perspektiv och rusta eleverna. /…/ Skolans roll är grundläggande också nu när vi utsätts för informationskrigföring och desinformationsaktioner. Ingen elev ska få gå ut skolan utan att ha fått ett källkritiskt sinnelag och kunskap om hur information kan manipuleras och hur rykten kan spridas.”

Åsa Fahlén skrev nyligen i en debattartikel om skolans betydelse Länk till annan webbplats. för att sanning och fakta ska värnas i tider när lögner och ”alternativa sanningar” sprider sig.

”Eleverna letar efter fasta punkter i flödet, efter en bas att stå på.

Därför är lärarna och skolan så viktig i dag när vi står på randen till att lögner och osanningar styr världen. Undervisning i det digitala samhället ställer krav på hur lärare själva hanterar det nästintill obegränsade informationsflödet, men framför allt på att elever tränas i källkritik och värdering av information.

Lärarnas uppgift är att stå upp för kunskap och värden och därmed för frihet och demokrati varje dag, för varje elev, i varje klassrum, i varje skola.”