Likvärdighetsagendan provocerar

Likvärdighet och jämlikhet är ord som är öppna för tolkningar och strider. Att addera skolan till detta gör att diskussionerna sätter ordentlig fart.

Det kan man se i reaktionerna på det fleråriga samarbetet mellan Lärarnas Riksförbund, LR, Landsorganisationen, LO, och Lärarförbundet, Lf.

Nyligen bjöd man in till en konferens, vars förmiddagspass kan ses på SVT Forum Länk till annan webbplats..

Konferensen beskrivs i mycket positiva ordalag av Mats Wingborg i Dagens Arena Länk till annan webbplats..
Han påminde om att ”inte i något annat land har marknadstänkandet i skolan fått samma genomslag som i Sverige” och menade att ”den urholkade likvärdigheten hotar inte bara enskilda elevers möjligheter utan hela samhällsbygget”.

Att skolan är en institution med avgörande betydelse för hela samhällsbygget är något som närmast alla kan instämma i.

Inte oväntat hamnar Wingborg i en kritik av de vinstdrivna aktiebolagsskolorna som bidrar till en ”uppdelning i ’vinnarskolor’ och ’förlorarskolor’”. Wingborg avslutar sin text med följande konstaterande:
”Den urholkade likvärdigheten är inte bara ett hot mot enskilda elevers möjligheter. Skolan är en institution med avgörande betydelse för hela samhällsbygget. En ojämlik skola kommer att förstärka ojämlikheten i samhället. Därför krävs en ny skolpolitik som sätter likvärdigheten i fokus.”

Men Svenskt Näringsliv Länk till annan webbplats. är inte lika positiva. Johan Olsson, skolpolitisk expert, tycker det ”hade varit önskvärt att all den kraft och energi som läggs på att förklara och bortförklara låga resultat på grund av elevernas bakgrund, istället läggs på att fokusera på höga kunskapsresultat.”

Han pekar på att likvärdighet är ett svårtolkat begrepp.
”Det skiftar i betydelse beroende på vem som är avsändare och hur det används. Och inte sällan används det som ideologiskt slagträ för olika politiska syften. Bristande likvärdighet används nu exempelvis som argument för att attackera väl fungerande, uppskattade, friskolor som till exempel Internationella Engelska Skolan.”

En annan kritisk röst tillhör är den stridbare och egentänkande socialdemokraten Widar Andersson. Tidigare var han riksdagsledamot och sedan ordförande för Friskolornas riksförbund, numera ledarskribent på Folkbladet. Han frågar sig i en ledartext om ”Identitetsvänster styr facken? Länk till annan webbplats.

Hans svar är nog ja.

”En av identitetspolitikens värsta baksidor är att eleverna indirekt skuldbeläggs; hade de typ bara haft förstånd nog att vara mer svenska, smarta, snälla så hade allt gått så mycket bättre. Här krävs en tvärvändning.”

Ja, och först ut av alla att kritisera Likvärdighetsagendan denna gång var friskoleförespråkarna och äkta paret Hans och Barbara Bergström. De gick ut i en debattartikel i Dagens Industri redan innan konferensen ägde rum, ”Likvärdighetsagendan ger inte en bättre skola Länk till annan webbplats.”. De menar att:

Lärarförbunden lånar ut sig till LO för att driva vidare vänsterns starkt ideologiserade skolpolitik om att jämlikhet ska prioriteras i skolan. Beprövad erfarenhet och modern forskning visar att fokus snarare måste flyttas till den enskilde lärarens ansvar och förmåga och elevernas flit och arbete.”

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tillbakavisar dock detta påstående kraftfullt och svarar i en replik, ”Skolmarknaden är misslyckad” Länk till annan webbplats.:

“I artikeln hävdas att det finns ett tydligt motsatsförhållande mellan likvärdighet och kunskapsfokus. Och om man satsar på jämlikhet eller likvärdighet så måste kunskapsresultaten per definition sjunka. Detta är helt och hållet felaktigt, något till exempel Pisa-resultaten tydligt visar.”

Och hon slår fast att svensk skola har systemproblem:

“Jag vill hävda att Sverige misslyckats med att bygga ett skolsystem som på ett konstruktivt sätt kombinerar marknad och skola. Vi har i stället ett skolsystem där konkurrens har blivit ett mål i sig, skolor ska kämpa med alla till buds stående medel om eleverna, samtidigt som den kommunala skolan alltid drar det kortaste strået.”

Det är tänkvärt att ord som likvärdighet och jämlikhet kan leda till så olika tolkningar.

Avslutningsvis kan man ju läsa den policydeklaration Pdf, 881 kB. om hur likvärdigheten i skolan ska kunna förbättras som Lärarnas Riksförbund tillsammans med Lärarförbundet och LO tagit fram inom ramen för sitt samarbete. De tre huvudområdena, där organisationerna lämnar förslag på hur likvärdigheten skulle kunna förbättras, handlar om: skolans finansiering, skolvalssystemet och skolor med särskilt stora utmaningar.

Tänk att detta kan vara så utmanande.


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla