Lärarlegitimationen fungerar

Syftet är främst att lyfta kraven på lärarkompetensen

”Lärare som kränkt eller begått brott mot elever kan få behålla sin lärarlegitimation”, rapporterar Ekot i Sveriges Radio. Det kan verka upprörande i det enskilda fallet, men på en systemnivå har lärarlegitimationen lyft fram lärarnas ansvar och gett en väg att hantera lärare som brister allvarligt i sin yrkesutövning.

Syftet med lärarlegitimationen är främst att lyfta kraven på lärarkompetensen. Därför beslutade Riksdagen för sju år sedan att införa krav på lärarlegitimation tillsammans med skärpta behörighetsregler.

Lärarlegitimationen innebär ett starkare personligt yrkesansvar, vilket bland annat innebär att en lärare kan få sin legitimation indragen, alternativ bli varnad, ifall denne brustit i sin yrkesutövning.

Sedan den 1 december 2013 krävs lärarlegitimation för att tillsvidareanställas, undervisa och sätta betyg inom så gott som hela det offentliga svenska skolväsendet.

Skolans huvudmän måste ta sitt ansvar

De skärpta behörighetskraven signalerar även vikten av lärares ämneskunskaper, vilket flera studier visar är en av de enskilt viktigaste faktorerna för vad som utmärker god undervisning.

Med legitimationsreformen blottades bristen på utbildade lärare som funnits i flera decennier. Skolans huvudmän har misskött den centrala uppgiften – nu kan de inte det längre. Det ska vara höga krav för att vara lärare.

”Lärare som kränkt eller begått brott mot elever kan få behålla sin lärarlegitimation” Länk till annan webbplats., rapporterar Ekot i Sveriges Radio. Det kan verka upprörande i det enskilda fallet, men på en systemnivå har lärarlegitimationen lyft fram lärarnas ansvar och gett en väg att hantera lärare som brister allvarligt i sin yrkesutövning.

Påpekas bör att detta endast gäller legitimerade lärare. De obehöriga som finns i skolan och arbetar som lärare har man mindre koll på – där är det helt upp till arbetsgivaren att ta sitt ansvar. Genom legitimationen har arbetsgivarna, huvudmännen, fått en hjälp, men det fråntar dem inte från ansvar.

Lärarlegitimationen kan återkallas

När en lärare anmäls kan Skolinspektionen yrka på att lärarlegitimationen ska återkallas eller att personen ska få en varning. Det är Lärarnas Ansvarsnämnd, LAN, som fattar det beslutet. Ekot har granskat samtliga av nämndens beslut gällande lärarlegitimationer fram till slutet av 2017. Av nästan 900 anmälningar mot legitimerade lärare har legitimationen återkallats tio gånger. Betydligt vanligare, cirka 50 gånger, är att läraren får en varning.

Sara Svanlund, andre vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, medverkade i P1-Morgon Länk till annan webbplats. på tisdagen och kommenterade frågan om lärarlegitimationer som dras in.

Hon slog fast att: ”Är man inte lämplig ska man inte arbeta i skolan” och fortsatte:

”I en del av fallen har man fått en påföljd, en varning och det är en ganska allvarlig påföljd. Men vi vill inte ha sådana här situationer där det kan uppstå kränkande behandling eller andra situationer, både mot elever och lärare.”

Sara Svanlund menade också att:
”Det gäller att arbeta med förutsättningar. Vi lärare vill arbeta med undervisning, vi vill ha förutsättningar att göra ett bra jobb. Det viktiga är att vi inte får sådana här situationer i skolan. Vi måste arbeta med förutsättningarna, så att vi har fler vuxna i skolan och att vi får tid till för- och efterarbete så att vi kan undervisa. Det är klart, vi ska inte ha olämpliga personer i skolan. Sådana här saker ska inte få hända!”

Sara Svanlund påpekade att det är Lärarnas Ansvarsnämnd som gör bedömningen av de anmälningar som kommer in.

Borde regelverket se annorlunda ut?, frågade programledaren Anna Hernek.

”Det får man titta närmare på. Vilka beslut har fattats och vilka konsekvenser får det?”

Ett sätt att ta mer ansvar

”Lärarlegitimationen är i grunden bra genom att kunna ha en legitimation som kan återkallas så tar vi lärare ett större ansvar för undervisningssituationerna. Det är inte ett mål att bli av med legitimationen, utan det är en konsekvens av ett handlande.”

”Lärarlegitimation är ytterligare ett ansvar, en lärarexamen kan man inte bli av med. Men om man tar en legitimation så är det ett sätt att visa ett ansvar för yrket.”

Programledaren undrade också om det inte varit för mycket fokus på ämnesbehörighet och för lite på lämplighet och bemötande av elever.

”Våra yrkesetiska principer, läraretiken, är viktigt som komplement till kraven på ämneskunskaper. De säger vilka relationer vi ska ha och hur vi ska ha relationer till både elever och föräldrar. Vi behöver ha ämneskunniga lärare. Vi vet att den starkaste framgångsfaktorn för eleverna är behöriga lärare med ämneskunskaper. Vi behöver fokus på båda sakerna”, förklarade Sara Svanlund.