LR instämmer i lärarstudenternas och HSV:s kritik

Lärarnas Riksförbund (LR) välkomnar Högskoleverkets granskning av lärarutbildningen. Den kritik som Högskoleverket riktar överensstämmer med den kritik som lärarstudenterna lyfte fram i en undersökning som genomfördes av Lärarnas Riksförbund i november 2004. Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, kommenterar:

Uppdaterad

- Högskoleverkets kritik måste tas på största allvar. Jag förväntar mig att utbildningsdepartementet skyndsamt agerar i syfte att förstärka och lyfta fram lärarutbildningen. - Läraryrkets status stärks enbart genom en gedigen grundutbildning som vilar på vetenskaplig grund. Fler lärare måste vara disputerade både inom skolan och på lärarutbildningen. - Kraven på lärarutbildningen ska vara lika höga som exempelvis kraven på läkarutbildningen och civilingenjörsutbildningen LRs krav för en bättre lärarutbildning - Öka kraven på nuvarande utbildningen. Lärarutbildningen ska bli en professionsutbildning. - Stärk den statliga styrningen och överväg att dra in examensrätter om vissa lärarutbildningar inte håller tillräckligt hög kvalitet. - Fler moment på lärarutbildningen måste vara obligatoriska. - Förstärk den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) till kvalitet, innehåll och villkor. - Alla lärarstudenter ska ha rätt till en högkvalitativ vägledning. - Renodla det allmänna utbildningsområdet och anpassa det till den skolform som läraren ska vara verksam inom Läs Högskoleverkets granskning på deras webbplats: www.hsv.se På vår webbplats kan du finna den rapport som Lärarnas Riksförbund släppte i november 2004, ”En undersökning av lärarutbildningens kvalitet”: www.lr.se


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55