Ge lärarna tydliga befogenheter!

Fler än fyra lärare av tio, 43 procent, ägnar varje dag betydande lektionstid åt att skapa trygghet och studiero. Var sjunde lärare ägnar en betydande del av varje lektion åt att skapa arbetsro. Eleverna förlorar viktig undervisningstid. Så många som sex av tio lärare har varit i situationer där de inte varit säkra på vilka befogenheter som lagstiftningen ger dem. Det visar en undersökning som Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet presenterar på DN-debatt idag.

Uppdaterad

- Lärare och rektorer måste veta att de har rätt att sära på elever som slåss och att de kan omhänderta föremål som är störande eller farliga, säger Eva-Lis Preisz, Lärarförbundets ordförande. Vi kräver att en ny skollag säkerställer att lärare och rektor har sådana befogenheter att de kan vidtaga de åtgärder som är nödvändiga. I dagarna pågår förhandlingar mellan s, v och mp om ett förslag till ny skollag. En av de frågor som diskuteras mycket är vilka lagregler som behövs för att garantera arbetsron i skolan. - Skollagens helhet är så viktig att s, v och mp måste ta sitt ansvar och inte låta varje enskild del bli föremål för förhandling, säger Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund. Då riskerar de elevernas trygghet, undervisningens kvalitet och lärarnas professionella ställning. Skollagen är vi beredda att ta strid för. Undersökningen genomfördes under mars och april i år av företaget Exquiro på 1 200 lärare i grund- och gymnasieskolan. Andra viktiga resultat i undersökningen: - 59 procent av grund- och gymnasieskolans lärare har någon gång försatts i en situation där de tvekat om vilka befogenheter de har att agera för att lösa en konflikt. Tvekan är störst bland lärare i skolår 4-6. - På mer än var tredje skola måste lärarna gå in och lösa akuta svårare konflikter, under lektionstid eller på rasterna, minst en gång per vecka. - 85 procent av lärarna anser att de ska ha rätt att omhänderta mobiltelefoner och annan störande utrustning. - Över 90 procent av lärarna anser att de är bra på att lösa konflikter, var femte anser sig vara mycket kompetent. - 99 procent anser att konflikthantering borde vara obligatoriskt i lärarutbildningen. Rapporten finns att läsa i sin helhet på www.lr.se eller www.lararforbundet.se.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55