Bättre kontroll av religiösa friskolor

Lärarnas Riksförbund välkomnar folkpartiets utspel i frågan om religiösa friskolor. Vi hoppas också på en viktig och intressant diskussion om friskolorna på socialdemokraternas partikongress idag.

Uppdaterad

På DN Debatt i dag skriver flera företrädare för folkpartiet att de också ställer sig tveksamma till de religiösa friskolornas verksamhet. Mer än hittills måste göras för att säkerställa att skolor som startas på konfessionell eller ideologisk grund lever upp till skollagens och läroplanens krav. Detta är överensstämmande med den syn Lärarnas Riksförbund har. Vi måste försäkra oss om att skolan förmedlar den värdegrund som är förutsättningen för vårt samhälles syn på demokrati, mångfald och jämställdhet. Folkpartiets initiativ i denna fråga välkomnas. Om inte vi kan vara säkra på att skolor som vilar på en konfessionell grund följer de regler som finns, det vill säga bedriver sin verksamhet enligt skollagen och läroplaner, ska det vara en reell möjlighet att kunna förbjuda en sådan skolas verksamhet. - Jag är överhuvudtaget mycket tveksam till inrättandet av religiösa friskolor. Men det är Skolverket som har ansvaret för att kontrollera friskolor såväl som de kommunala skolorna och vi litar på att Skolverket fullgör sina åtaganden när det gäller kontrollen, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund. - Vi hoppas att man under den pågående socialdemokratiska partikongressen ska förtydliga det som gäller. Friskolor ska givetvis följa samma regler som de kommunala skolorna. De måste kontrolleras och samhället ska kunna garantera att eleverna får en likvärdig utbildning, jämfört med elever i andra skolformer. Detta är en grundläggande fråga för eleverna. De ska garanteras en rättssäker betygsättning och bibringas grundläggande och demokratiska värderingar utan inskränkningar från den enskilda skolan. Skolan ska vara likvärdig i dessa grundläggande frågor, oavsett om det är en enskild friskola, eller en kommunal skola.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55