Lärarnas Riksförbund kommenterar Timplanedelegationens betänkande: ”Ökad uppföljning och kontroll krävs om timplanerna ska kunna avskaffas”

Idag överlämnade Timplanedelegationen sitt betänkande till regeringen. De förslag till insatser som timplanedelegationen föreslår vid ett eventuellt avskaffande är absolut minimum om timplanen alls ska kunna avskaffas. Det menar Lärarnas Riksförbund.

En grundskola utan timplan ställer ännu högre krav på lärarna såsom professionella yrkesutövare än vad som kanske görs i en grundskola med timplan. Det är därför av yttersta vikt att undervisningen i alla skolår i grundskolan bedrivs av lärare med utbildning i ämnet och för åldersgruppen. Innan detta är säkrat är det inte lämpligt att avskaffa timplanen. – Lärarna är skolans viktigaste resurs, det har slagits fast i flera undersökningar. Men utan behöriga lärare som behärskar ämnena och didaktiken kan en skola utan timplan innebära att elever inte får undervisning i vissa ämnen, säger Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund. Lärarnas Riksförbund anser att en hel rad av beslut måste fattas och komma på plats innan en grundskola utan timplan kan vara möjlig. Det gäller till exempel: • Färre och tydligare mål i kursplanerna. • Fler kontrolltillfällen av elevernas kunskaper. • Kvalificerad kompetensutveckling för lärare och skolledare. • Lärarutbildningen måste förbereda studenterna för att arbeta i en mål- och resultatstyrd skola. – Ett avskaffande av timplanen förutsätter att Riksdagen först fattar ett beslut om en ny skollag som skärper kraven på lärarbehörighet och som garanterar eleverna undervisning i alla ämnen av behöriga lärare, säger Metta Fjelkner. – En avskaffad timplan förutsätter att man vet att timplanerna kan ersättas av något annat och inte ersätts med en ”skuggtimplan”. Vi måste helt enkelt ha ökad uppföljning och kontroll om timplanerna ska kunna avskaffas