Elever och lärare överens i betygsfrågan

Enligt den enkätundersökning som Dagens Nyheter redovisar idag vill elever ha betyg före åttan. Två av tre niondeklassare vill ha betyg tidigare än i dag. Lärarnas Riksförbund tycker att betygen är en viktig värdemätare och att de, om de används rätt, utgör en stimulans för eleverna och kan uppmuntra dem till att nå bättre resultat.

– Det gläder mig att se att både lärare och elever är på samma linje när det gäller betyg. Eftersom betyg och bedömning av kunskaper kommer att bli en av de stora skolfrågorna i valet är det bra att vi får stöd för vår linje i frågan, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund. Lärarnas Riksförbund betonar att betyg ska sättas av utbildade och behöriga lärare. Detta är viktigt för att elevernas rättssäkerhet ska kunna värnas. Betygen måste också vara mer likvärdiga. – Vi har dock inte tagit ställning till exakt när betyg ska sättas. Det viktiga är att betyg ska sättas tidigare än i dag. Vi behöver också få betyg med fler steg än idag, säger Metta Fjelkner. Lärarnas Riksförbund har genomfört en enkät bland sina medlemmar i de betygsättande årskurserna för att stämma av vilken uppfattning medlemmarna hade. Enkäten visade att en absolut majoritet av de tillfrågade medlemmarna ansåg att betygen behövdes, framförallt som motivationsfaktor. I denna betygsenkät framkom det också tydligt att många lärare upplevde det alltför begränsande att bara arbeta med tre betygssteg, G, VG och MVG. Framförallt ansåg man att betyget G innehöll ett alltför stort spann av kunskapsnivåer. Skillnaderna i kunskaper mellan de elever som egentligen låg strax under G-nivån, men där avsaknad av betyg kändes orättvist, till de som nästan låg på VG upplevdes som mycket stor. Enligt lärarna skulle motivationen öka om det var lättare att nå nästa betygssteg, samtidigt som betygshetsen skulle minska, eftersom ”glappet” ner till nivån under inte var lika stor. Det var framförallt i gränslandet mellan inget betyg-G-VG som lärarna efterfrågade ytterligare betygssteg. Steget mellan VG och MVG ansågs lättare att hantera. - Vi kan notera att den process som för närvarande äger rum inom universiteten/högskolorna inom EU syftar till att standardisera betygsnivåerna mellan länderna och införa ett system med många fler betygsnivåer. Allt i syfte att underlätta rörligheten mellan länderna. Detta har regeringen anslutit sig till. Man kan fråga sig hur något som är så fel i grundskolan kan vara så rätt i högre utbildning?, säger Metta Fjelkner.