Lärarnas Riksförbund angriper regeringen om a-kassan

Konsekvenserna av alliansens arbetsmarknadspolitik klarnar: Regeringen använder a-kassan som en ”kassako”.


– Lärarnas Riksförbunds medlemmar drabbas hårt av höjda avgifter till a-kassan. Nya beräkningar visar att lärarna får en tredubblad avgift till a-kassan. Detta rimmar illa med att statsministern sagt att läraryrket är ett av landets viktigaste yrken, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Månadsavgiften till a-kassan kommer öka från dagens 90 kronor till 312 kronor. Detta enligt Lärarnas Riksförbunds beräkningar som bygger på uppgifter från AEA (Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa).

Som en yrkesgrupp med dålig reallöneutveckling de senaste åren hade lärarna istället förväntat sig en satsning med förbättrade arbetsvillkor och höjda löner. Läraryrket ska ju uppvärderas, har regeringen sagt.

Vad gäller a-kassan så överger regeringen sin försäkringsmodell och satsar istället på en utjämningsmodell – dvs oavsett hur låg arbetslösheten är inom respektive A-kassa blir resultatet mycket kraftigt höjda avgifter.

- Jag protesterar mot detta. Regeringen använder a-kassan som en ”kassako”. Jag har inte känt till att effekterna skulle bli så stora! Enligt den så kallade Bankerydsuppgörelsen skulle höjningen bli 180 kronor, men de här siffrorna visar på helt andra belopp, säger Metta Fjelkner.

En 55-årig gymnasielärare har i snitt en lön på 26.500 kronor i månaden. Han eller hon kommer att tvingas betala 312 kronor/månad i a-kasseavgift. Detsamma gäller för en lärare som är 25 år med 22.000 kronor i lön. Jämfört med höglönegrupper med en medellön upp mot 45.000 kronor i månaden är det en besvärlig höjning av avgiften. Avgiften blir hela 3.744 kronor på ett år, jämfört med dagens 1.080 kronor.

– Detta drabbar våra medlemmar som ofta är kvinnor, offentliganställda och relativt lågavlönade. Löneutvecklingen för lärarna har varit den sämsta på den kommunala sidan under de gångna tio åren. Det har talats mycket om att alliansen ska satsa på lärarna. Något som vi tvivlar på idag.

– Som förbundsordförande har jag också anledning att reagera mycket negativt på att detta förslag ska drivas igenom så snabbt. Man har inte ens ett svar på frågan hur konstruktionen blir när a-kassan blir obligatorisk. Ska avgiften tas från fackförbunden eller som en statlig skatt? Jag vill uppmana regeringen att utreda förslaget ordenligt så att konsekvenserna blir tydliga, säger Metta Fjelkner.


Fakta om a-kassan från Lärarnas Riksförbund (LR):

Dagens situation

• I dag betalar en medlem i AEA (Akademikernas Erkända Arbetsköshetskassa) 90 eller 94 kronor varje månad. Vilket på årsbasis utgör cirka 520 miljoner kronor. AEA:s stämma har fattat beslut om att avgiften ska vara densamma för verksamhetsåret 2007. Vilket innebär att cirka 30 procent av ersättning som betalas ut är finansierade från direkta avgifter. Motsvarande siffra för andra a-kassor är cirka 10 procent.

A-kassan är inte underfinansierad. Inom arbetsgivaravgiften återfinns en arbetsmarknadsavgift som täcker övriga kostnader för utbetald ersättning.

• Totalt beräknas det att det kommer betalas ut cirka 1,8 – 1,9 miljarder i arbetslöshetsersättning till medlemmar i AEA.

Alliansens förslag i korthet
• Alliansen har som utgångspunkt för sitt arbete haft att ingen enskild försäkringstagare ska få en ökning som överstiger 300 kronor, ett obligatoriskt medlemskap ska utredas och att reformen ska öka statens intäkter med 10 miljarder.

• Vid en översiktsberäkning föreslås avgiften för medlemmar inom AEA att höjas med 222 kronor vilket skulle innebära en sammanlagd avgift på 312 kronor för varje månad. På ett år innebär det en kostnad med 3744:-. Förändringen beräknas gälla från 1 januari, där LRs medlemmar med en månads eftersläpning kommer att börja betala den nya avgiften från 1 februari.

• Alliansen överger sin försäkringsmodell, utan man tar istället en utjämningsmodell – oavsett hur låg abetslösheten blir höjs avgiften till a-kassan.

• Avgifterna till AEA skulle i med dagens beräkningsmodell uppgå till 2 225 miljoner kronor. Beräknad utbetalning av ersättning för nästa år uppgår cirka 1 500 miljoner kronor. Vilket skulle innebära att akademikerna inom AEA subventionerar övriga a-kassor med ca 725 miljoner kronor för 2007.

Enligt statssekreterare Eva Udén Sonnegård kommer arbetsmarknadsavgiften inom arbetsgivaravgiften att vara oförändrad, vilket medför att a-kassan för akademiker kommer att vara kraftigt överfinansierad.

• Den grundläggande tanken om att var a-kassa ska bära sina kostnader har delvis övergivits. Viss hänsyn kommer att tas till arbetslösheten inom respektive a-kassa, men skillnaderna mellan a-kassorna kommer att kraftfullt jämnas ut. Vilket innebär att regeringen i sitt förslag tar ett steg ifrån en renodlad försäkringslösning och får som konsekvens att avgiften till a-kassan aldrig kommer att understiga ca 290 kronor oavsett om arbetslösheten inom AEA skulle gå mot noll.

• Enligt förslaget begränsas ersättningen till 300 respektive 450 dagar beroende på försörjningsansvar. Ersättningen kommer efter 200 dagar att sänkas från 80 till 70 procent. Taket för ersättningen kommer att sänkas från 730 till 680 kronor.