Lärarna mer positiva till sitt arbete – men kränkningarna ökar

Lärare är mer positiva till sitt arbete än tidigare. Det visar den senaste arbetsmiljöundersökningen som Lärarnas Riksförbund presenterar idag. 93 procent upplever att de tillför samhället något positivt. Lärarnas Riksförbund konstaterar samtidigt att förekomsten av hot, våld och kränkningar mot lärare fortfarande är oacceptabelt högt. 50 procent av lärarna upplever att hot om våld och våld mot lärare har ökat.

Uppdaterad

– Undersökningen visar att lärare trots allt har en mycket positiv uppfattning av sitt yrkesuppdrag och upplever att läraryrket är viktigt. Men vi kan samtidigt se att endast 35 procent anser att läraryrket ger status även utanför skolan. I vår undersökning ser vi inte lärare som är nöjda, men istället lärare som förhoppningsvis börjar få en tro på framtiden där uthålligt arbete kan ge resultat, säger Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Enkäten skickades till 1 250 slumpmässigt utvalda medlemmar/lärare i slutet av 2005. Urvalet är tillräckligt stort för att slutsatser ska kunna dras om lärares arbetsförhållanden. Svarsfrekvensen är hög, 82 procent.

Fackligt arbete kring arbetsmiljön

Lärarnas Riksförbund har under en rad av år prioriterat fackligt arbete omkring arbetsförhållandena i skolan och undersökningarna ger en träffsäker bild av arbetssituationen för Sveriges lärare.

– Drivkraften i vårt arbetsmiljöarbete är det samband vi ser mellan en hälsosam och stimulerande arbetsmiljö för lärare och elever och en fungerande skolverksamhet med hög måluppfyllelse, säger Metta Fjelkner.

– Att 48 procent av lärarna uppger att de inte har förtroende för skolledningen eller att över 25 procent inte känner stöd från rektor vid agerande för att få arbetsro i skolan, är varningssignaler som bör tas på allvar. Hur ser samarbetet med skolledningarna ut i landet?

Hot och våld fortfarande oacceptabelt hög

– Det är fullkomligt oacceptabelt att mer än hälften av lärare som blivit kränkta inte får hjälp av arbetsgivaren. Vi kan heller inte acceptera att 50 procent av lärarna upplever att hot om våld och våld mot lärare har ökat, säger Metta Fjelkner.

– Vi är inte nöjda med lärarnas villkor idag. Det krävs både materiella förbättringar och attitydförändringar. Det kan man se i andelen hot om våld och våld i skolan. Här måste regeringen se till att det blir riktade resurser till fler lärare och andra specialister i skolan som exempelvis kuratorer och psykologer – och inte minst speciallärare!

– I den senaste mätningen ser vi att hot om våld har minskat något i skolan. Nu ska vi fortsätta arbetet med lärares, och elevers, arbetsmiljö som sätter ramarna för hur vi ska klara kunskapsuppdraget, avslutar Metta Fjelkner.

Några resultat ur arbetsmiljöundersökningen:

• 93 % av lärarna upplever att de tillför samhället något positivt.
• 91 % av lärarna upplever professionell frihet att kunna avgöra hur arbetet ska utformas
• var fjärde lärare arbetar idag inte i den skolform de är utbildade för (den förra undersökningen 2004 var det var femte lärare)
• Arbetsbelastningen har blivit allt mindre jämn över verksamhetsåret. 58 % har inte en jämn arbetsbelastning (en ökning med 5%.)
• 50 procent tycker att våld mot lärare har ökat
• 48 procent av lärarna har inte förtroende för skolledningen
• antalet medlemmar som uppger att de blivit utsatta för våld har minskat med en procent (är nu 7 %)
• antalet medlemmar som blivit utsatta för sexuella trakasserier har ökat med en procent (är nu 2 %)
• antalet medlemmar som blivit utsatta för någon annan kränkning har ökat med tre procent (är nu 21%)

Läs hela rapporten på Lärarnas Riksförbunds hemsida www.lr.se.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55