Ökat löneutrymme även för lärarna

– Regeringen, som nu bedriver ett gigantiskt reformarbete inom skolan, räknar med att de nominella lönerna ökar med 4 procent i år. Detta måste även gälla för lärarnas del, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, i en kommentar till den vårbudget som regeringen presenterar idag

Regeringen gör bedömningen att avtalen i nuvarande lönerörelse kommer att ligga 0,8 procentenheter högre per år än motsvarande avtal i förra avtalsrörelsen. För ekonomin som helhet beräknas de nominella lönerna öka med 4,0 procent 2007 och 4,3 procent 2008. Under 2009 -2010 förväntas löneökningstakten öka ytterligare.

– Det är mycket glädjande att finansminister Anders Borg i dag sa att det måste till en högre status för lärarna. En viktig del i statushöjandet är att satsa på en bättre löneutveckling för lärarna som halkat efter under de gångna åren, säger Metta Fjelkner.

– Regeringen genomför stora reformer i skolan och har tydligt talat om att läraryrket är ett av landets viktigaste yrken. Nu räknar man med att lönerna kan öka med 4 procent i år och ännu mer nästa år. Då är det rimligt att förvänta sig en satsning på lärarlöner som ligger i nivå med detta.

– Men istället får vi signaler om att många kommuner satt ett tak på 2 procent i löneökningar för i år och att många kommuner till och med lägger sig under det. Jag är bekymrad över de låga nivåerna ute i kommunerna där ju många av regeringspartierna styr i olika koalitioner. Det här går inte ihop, säger Metta Fjelkner.

I budgeten finns det flera satsningar på skolan med höjning av lärarkompetens, gymnasial lärlingsutbildning och fortsatt ökning av antalet platser inom kvalificerad yrkesutbildning, samt en särskild satsning på kompletterande utbildning för obehöriga lärare.

– Men fortfarande beklagar vi mycket starkt regeringens besparingar på Komvux som förlorade hela 600 miljoner kronor från årsskiftet, säger Metta Fjelkner.