Direktiv till ny utredning om lärarutbildningen

– Vi välkomnar den utredning och de direktiv för hur lärarutbildningen ska kunna förättras, som regeringen presnterat i dag. Det är nödvändigt att lärare, oavsett skolform och årskurser, blir välutbildade, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Regeringen tillsätter en utredning om hur lärarutbildningen ska kunna förändras till det bättre. Regeringens beslut att se över lärarutbildningen är nödvändigt. Utredningen ska bland annat se till att ämneskunskaperna hos blivande lärare fördjupas.

Av direktiven framgår att utredaren – som ännu ej är utsedd - ska undersöka hur en återgång till flera olika lärarexamina, i stället för dagens enda, skulle kunna genomföras. En särskild förskollärarexamen kommer att återinföras, liksom särskilda examina för olika delar av grundskolan.

– Vi välkomnar de direktiv som regeringen nu har beslutat om. Det är nödvändigt att lärare är välutbildade oavsett skolform och årskurs. Det är viktigt att tydliggöra de olika behov av kompetenser som läraryrket kräver beroende på var i skolsystemet man skall vara verksam, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

- Vi förutsätter att den utredare som småningom utses kommer att ha mycket god kännedom om lärarutbildningens behov och problemsituation, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund har i en debattartikel i DN den 13 februari 2007 öppet kritiserat nuvarande lärarutbildning. På samma sätt som Högskoleverket kritiserar civilekonomutbildningarna för bristande kvalitet har Lärarnas Riksförbund och Högskoleverket kritiserat en del av lärarutbildningarna

– Denna kritik har varit viktig att lyfta fram för att få en lärarutbildning som på sikt kan locka unga att första hand välja lärarutbildning istället för andra yrkesutbildningar till exempelvis läkare, arkitekt eller ingenjör.

Lärarnas Riksförbund har påtalat det orimliga i att nya lärare kan ha närmare 400 olika examina vilket innebär att dessa blir mycket svåra att anställa om man skall sträva efter att endast ha behöriga lärare.

– Särskilt glädjande är det att lärare i de tidiga årskurserna får en gedigen utbildning i läs-, skriv och matematikinlärning, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55