Lärares avtalsförhandlingar går till medling

På begäran av Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommer lärarnas avtalsförhandlingar att gå till medling. Enligt beräkningar från Statens Konjunkturinstitut kommer lönerna att öka i genomsnitt 4,6 procent per år under de kommande åren.

Uppdaterad

– SKL har under hösten anklagat oss för att höja tonläget i avtalsrörelsen. Men det är lärarnas röst som hörs. Också våra medlemmar läser Konjunkturinstutets prognoser om 4,6 procents löneökningar de kommande åren. Det är bra att hela yrkandet, det vill säga både lön och arbetstid, kommer in i medlingen, säger Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Vi anser att det är rätt att gå till medling eftersom vi inte har kunnat nå någon samsyn när det gäller flera centrala frågor. Lärare har i flera avtal blivit lovade större löneökningar, men det har inte blivit verklighet. Med allt tal om satsningar på lärare är det rimligt att lärares löner ökar med minst samma nivåer som de KI anger, säger Eva-Lis Preisz ordförande i Lärarförbundet.


Kort bakgrund

I slutet av augusti återupptog Lärarnas Samverkansråd och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förhandlingarna om ett nytt avtal för kommunalt anställda medlemmar. På initiativ från SKL har nu medling begärts.

Parterna gick in i avtalsrörelsen utifrån helt olika utgångspunkter. Lärarnas Samverkansråd yrkade bland annat att:
Lokal lönebildning och individuell och differentierad lön: Med tanke på utbildningens längd och uppdragens art är Lärarnas Samverkansråds medlemmars lön för låg, något som måste hanteras i ett nytt avtal. Lärarna inom den kommunala sektorn har de senaste åren haft en sämre löneutveckling än i stort sett hela övriga arbetsmarknaden.
Arbetstiden och arbetsinnehåll: Lärare ges i de flesta kommuner inte tillräckligt goda förutsättningar att planera och genomföra sitt arbete. De intentioner som centrala parter uttryckt beträffande en ökad individualisering av lärares arbetsinnehåll har uteblivit. Nya arbetsuppgifter har tillkommit, elevgrupperna har generellt blivit större. Undervisningstiden har ökat.
Parternas ansvarstagande: De tre senaste avtalsperioderna har uppvisat stora skillnader mellan det centrala avtalets intentioner och hur avtalet tillämpats lokalt. Detta undergräver tilliten till hela partssystemet. Därför är det av yttersta vikt att det avtal som sluts av Lärarnas Samverkansråd och SKL också efterlevs av kommunerna.

Det senaste löne- och arbetstidsavtalet inom den kommunala sektorn, HÖK 05, löpte ut den 30 juni i år. Med HÖK 05, liksom de två föregående avtalen, hade de centrala parterna avsikten att stödja fungerande lokala system för lönebildning, individuell lönesättning samt hur lärares arbetstid och arbetsinnehåll ska disponeras på individnivå. Allt tyder på att detta inte skett samt att den sista lönerevisionen i avtalet HÖK 05 - per den 1 april 2007 - ger ett löneutfall i många kommuner som ligger mycket lågt.

Kommentarer:
Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet, 070-576 72 38
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund 070-262 27 68

Upplysningar:
Zoran Alagic, presschef, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00
Matilda Westerman, pressekreterare Lärarförbundet, 08 – 737 69 02


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55