Förväntad - och befogad kritik - mot lärarutbildningarna

För få disputerade lärare, låga kravnivåer och brister i utbildningen av matematiklärare är delar av den kritik som riktas mot tio av landets 27 lärarutbildningar. De har nu ett drygt år på sig att åtgärda detta, om inte riskeras examensrätten för all lärarutbildning. – Den generella examensrätt som givits samtliga lärosäten är problematisk, det vore mer rimligt att man tilldelas examensrätt i de delar där man har kompetens och kan erbjuda en lärarutbildning av god kvalitet, säger Metta Fjelkner förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Samtidigt är det många positiva förändringar som skett och som den pågående lärarutbildningsutredningen kan ta fasta på i sitt arbete. Bland annat har man på flera håll i landet kommit tillrätta med de svårigheter som tidigare uppmärksammats kring organiseringen av den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Ett rimligt krav är att häften av de undervisande lärarna själva är forskare och disputerade, vägen dit är ännu lång på så gått som alla lärosäten och på vissa mycket lång.

– Många lärosäten kritiseras för att andelen disputerade lärare är för låg. För att få fler disputerade lärare krävs medel för forskning och forskarutbildning, och där ser vi idag stora brister i de ekonomiska förutsättningarna, säger Metta Fjelkner.

Det är också skrämmande att flera lärosäten uppenbarligen inte är tillräckligt självkritiska utan erbjuder lärarutbildning, i till exempel matematik och naturvetenskapliga ämnen, utan att ha tillräcklig kompetens, fortsätter Metta Fjelkner.

Låga antagningskrav, låga kravnivåer och gruppexaminationer – så ser det ut på vissa lärosäten. Det är långt ifrån vad man kan önska. Högskoleutbildning är ett individuellt projekt, kanske det viktigaste steg en ung människa kan ta. Då måste det vara tydligt var dom krävs för att klara studierna och det framtida yrket.

– Det krävs högre och mer precisa antagningskrav, olika lärarroller kräver olika förutsättningar och det måste tydliggöras vid antagningen till lärarutbildningen, säger Metta Fjelkner. Sedan måste krav motsvarande de som ställs i yrket ställas under hela utbildningstiden. Alla som kommer in kanske inte bör komma ut, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55