Tydliga kriterier för samtliga betygssteg

Lärarnas Riksförbund kräver betygskriterier för samtliga betygssteg. – Vi vill ha tydliga betygskriteriet i samtliga betygssteg, för att markera att betygsättning är myndighetsutövning. Om den inte är likvärdig tas inte betygssättningen på allvar, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbund stödjer i stort betygsutredningens förslag. Förbundet har sedan länge krävt tidigare betyg och betyg i fler steg och har också ett starkt medlemsstöd för detta. Förslaget till ny betygsskala tillstyrks och till stora delar den föreslagna tillämpningen i de olika skolformerna.

LR:s lärare kan betygsättning
– Lärarnas Riksförbunds medlemmar har alltid varit de som satt betyg. Därför utgår vi från att utbildningsdepartementet lyssnar till professionen, säger Metta Fjelkner.

Förbundet avstyrker förslagen att endast formulera betygskriterier för betygsstegen A, C och E, samt att det i grundskolan endast ska formuleras betygskriterier för årskurs nio.

– En likvärdig betygsskala är ett av stegen mot en likvärdig och rättvis skola i Sverige. Det ska inte spela någon roll om man bor i Trelleborg eller Kalix när eleven får sina betyg!

Mål och kriterier för samtliga betygssteg
– Vi vill att Skolverket vid utformningen av nya kursplaner ska ges i uppdrag att utforma kriterier för samtliga betygssteg; E, D, C, B och A. Samt att det för både årskurs sju och nio formuleras tydliga mål i alla ämnen samt betygskriterier för samtliga betygssteg, säger Metta Fjelkner.

Utan tydligt formulerade kriterier finns en risk för ”relativ” betygssättning. Att elever jämförs med varandra i stället för att deras faktiska kunskap jämförs med uppsatta kriterier.

Lokal likvärdighet - men nationell olikvärdighet
Det finns också en risk för att man lokalt försöker komma överens om vilka kriterier som ska vara uppfyllda, något som då bidrar till lokal likvärdighet men riskerar att skapa nationell olikvärdighet.

Lärarnas Riksförbund stödjer också förslaget om två nivåer för icke godkänt även i grundskolan så att det tydliggörs i betyget om eleven deltagit i undervisningen eller inte. Samtidigt måste målsättningen vara att andelen elever som får F eller "streck" ska minska i förhållande till andelen elever som idag inte får betyg i något eller några ämnen när de lämnar grundskolan.

Krävs utlovade satsningar
– För att uppnå detta krävs att de satsningar som utlovats i grundskolan, inte minst i de tidiga skolåren, verkligen genomförs. Det behövs fler behöriga lärare, bättre lärarutbildning och fortbildning samt resurser att sätta in när elever riskerar att inte nå målen, säger Metta Fjelkner


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55