Skolan behöver ett statligt huvudmannaskap

Kommunaliseringen av den svenska skolan var ett stort misstag. I syfte att garantera en nationell likvärdighet bör regeringen tillsätta en utredning med uppdrag att granska vilka effekter som kommunaliseringen och friskolereformen förde med sig. – Utredningen bör lägga förslag på ett återförande av huvudmannaskapet över den kommunala skolan till staten, samt komma med förslag på ett statligt finansieringssystem för de fristående skolorna. Ett förstatligande av den svenska skolan kommer att vara en av förbundets viktigaste frågor vid den kommande kongressen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbund kommer vid sin kongress den 23 maj att presentera rapporten "Världens bästa skola". Några delar som berör förbundets krav på statligt huvudmannaskap presenteras i en debattartikel i Dagens Nyheter på tisdagen.

Rapporten visar bland annat att 81 procent av lärarna, 75 procent av föräldrarna och 63 procent av eleverna anser att alla elever inte har samma chans till en likvärdig utbildning. Av dem som har tagit ställning anser 89 procent av lärarna och 66 procent av föräldrarna att kvaliteten inom utbildningssystemet skulle förbättras om statens ansvar för skolan skulle öka. Det finns således ett starkt stöd för ett ändrat huvudmannaskap för skolan.

- Farhågorna för vad en kommunalisering skulle komma att innebära har tyvärr besannats. Idag finns ett otydligt huvudmannaskap för den svenska skolan, exemplifierat av bland annat kommunala skolor, fristående skolor, entreprenad, avknoppningar och så kallade "kommunala friskolor". Skolan är en offentligt finansierad verksamhet och jag ställer mig mycket frågande till om medborgarnas skattemedel verkligen används på ett ansvarsfullt sätt, säger Metta Fjelkner.

- Lärarnas Riksförbund har under de gångna 17 åren försökt finna fördelar med det kommunala huvudmannaskapet men tvingats konstatera att skolan är mindre likvärdig i dag än före kommunaliseringen. De som förlorar mest på detta är eleverna.
Vi välkomnar det mesta i regeringens skolpolitik. Men för att den ska bli verklighet så behöver staten ha en tydligare kontroll över skolan, utan att gå via många "mellanhänder".

Vid Lärarnas Riksförbund kongress föreslår styrelsen att kongressen beslutar om att förbundet ska verka för ett ökat statligt ansvarstagande för skolan, samt att regeringen snarast tillsätter en statlig utredning med uppdraget att utreda konsekvenserna av kommunaliseringen. Utredningen bör även lämna förslag på ett förstatligande av den kommunala skolverksamheten och en ny statlig finansieringsmodell för de fristående skolorna.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55