Lärarlegitimation stärker lärarna

– Vi har arbetat länge för detta, säger Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner om förslaget att införa en lärarlegitimation. Redan vid kongressen 1992*) beslutades att vi skulle verka för införandet av en legitimation, fyra kongressperioder senare är vi nästan i hamn, säger Metta Fjelkner.

Uppdaterad

– Genom att införa en legitimation tas ett stort steg mot en likvärdig skola med hög kvalitet. Det är viktigt att strukturen i legitimationen är sådan att man blir legitimerad för skolform och ämnen. Lärare måste tillåtas bli de specialister de en gång var, säger Metta Fjelkner.

I dag presenterades betänkandet "Legitimation och skärpta behörighetsregler för lärare". I betänkandet tydliggörs att syftet med lärarlegitimation i första hand är att säkra skolans kvalitet. Förslaget innebär att den som avlagt lärarexamen måste genomgå ett provår innan det är möjligt att ansöka om lärarlegitimation. Endast legitimerade lärare skall få sätta betyg, handleda lärarstudenter och vara mentorer för nya lärare.

– Jag skulle dock gärna se att den viktigaste lärarespecifika arbetsuppgiften, nämligen undervisning och ansvaret för elevernas kunskapsutveckling lyftes fram på ett tydligare sätt, säger Metta Fjelkner.

Idag finns 4 600 förskollärare som arbetar i förskoleklass. Dessa kommer inte vara behöriga för en lärarlegitimation. Därtill finns 15 300 tillsvidareanställda som saknar lärarexamen och inte heller dessa kan legitimeras.

Utredaren föreslår att det införs ytterligare karriärsteg, dels lektorer i gymnasieskolan, dels ”särskilt kvalificerade lärare” i alla skolformer.

– Lärarnas Riksförbund välkomnar att det blir tydliga krav på de som ska bli lektorer, säger Metta Fjelkner.

Förbundet menar också att det är viktigt att även de som arbetar deltid kan bli legitimerade, något som inte är tydligt i förslaget.

– Vi har många duktiga lärare som arbetar fackligt eller har deltidstjänster. Om vi inte kan få med dessa i ett legitimationssystem, så riskerar vi att särskilt många kvinnor drabbas, säger Metta Fjelkner.

* * *

*)Några exempel på vad Lärarnas Riksförbund föreslog redan 1993

”Lärarlegitimation är en garanti för
* kunskap, kvalitet och kompetens
* professionell undervisning
LR vill ha en lagbunden legitimation eftersom den
* beviljas efter ansökan och endast med bevisad och styrkt kompetens.
* ska vara knuten till etiska regler.
* måste kunna dras in om den höga standarden på yrkeskåren ska kunna behållas.
Legitimationen ska vara specificerad
* Den ska ange vilken undervisning, dvs. skolform, stadium/årskurser, ämnen den legitimerar för.”

Ur skriften Lärarlegitimation en kvalitetsfråga (Lärarnas Riksförbund 1993)


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55