Målet är en jämställd – och likvärdig – skola

Lärarnas Riksförbund är positivt till den satsning på ökad jämställdhet i skolan som regerigen presenterar i dag. – Vi vet att det finns stora skillnader i förutsättningar och resultat för pojkar och flickor. Men problemen med att skapa en likvärdig skola för alla elever sträcker sig betydligt längre än så, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

– Denna satsning är trots allt ännu ett exempel på en statlig punktinsats för att täcka upp huvudmännens brister i att hantera skolans komplexa uppdrag, säger Metta Fjelkner. Utifrån den situation vi nu befinner oss i välkomnar vi genomtänkta statliga satsningar, fortsätter Metta Fjelkner.

Ministrarna Nyamko Sabuni och Jan Björklund nämner problem som kränkande språkbruk i skolan, pojkar som stör och flickor som blir störda och en antipluggkultur bland pojkar. Det är problem som vi absolut inte får blunda för. Samtidigt visar både nationella och internationella undersökningar att svenska skolelever trivs jämförelsevis bra i skolan och med sina lärare.

Den nya jämställdhetsdelegationen måste därför få ett tydligt formulerat uppdrag att ta reda på hur det verkligen ser ut ute i skolorna och dessutom att föreslå lösningar på de problem man synliggör.

I förslaget ingår även satsningar på fortbildning av skolledare och lärare. Lärarnas Riksförbund har tidigare påtalat vikten av att förstärka lärarnas kompetens när det gäller sex- och samlevnadsundervisning.

– Vi ser med tillfredställelse att regeringen lyssnat på Lärarnas Riksförbunds och RFSU:s gemensamma utspel på DN Debatt i höstas där vi krävde satsningar på bättre sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

Studie- och yrkesvägledare viktiga
Under torsdagens presskonferens nämndes också vikten av att motverka könsstereotypa studieval. För att nå dit krävs att det finns välutbildade studie- och yrkesvägledare på alla skolor.

Lärarnas Riksförbund vill därför att det tydliggörs att även denna grupp ska omfattas av fortbildningsinsatserna. Dessa tjänster är också alltför ofta är uppsplittrade på flera skolor, när kompetensen behövs på varje skola varje dag i veckan.

- Studie- och yrkesvägledarnas arbetsvillkor måste vara sådana att de kan arbeta långsiktigt och tillsammans med övrig personal. Vi har påtalat vikten av en kvalificerad studie och yrkesvägledning, i alla avseenden, säger Metta Fjelkner.

Förra veckan rapporterade högskoleverket att män i större utsträckning än kvinnor avbryter sin lärarutbildning och att andelen manliga lärare därför riskera att sjunka betydligt.

– Det är av största vikt att det genoförs en analys av hur fler män kan lockas till lärarutbildningarna. Å andra sidan med en rejäl höjning av läraryrkets status så skulle inga analyser behövas, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55