Kunskaperna om Förintelsen hos lärare allt viktigare

Enligt en rapport från Levande Historia har svenska lärare en mycket positiv inställning till undervisning om Förintelsen, men undervisningen om denna måste få ett större utrymme då det finns brister i kunskaperna. Särskilt med tanke på att främlingsfientliga krafter vill in i skolan. – Vi kräver att ämnesutbildningen på lärarutbildningarna håller högre kvalitet. Staten måste göra rejäla fortbildningsinsatser riktad för lärare som ej fått del av detta i sin grundutbildning, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Mer än hälften av Sveriges lärare anser att undervisning om Förintelsen är lika viktig som andra moment. Och nästan hälften tycker att den var viktigare. Så gott som alla lärare, drygt 98 procent, menar att anledningen att de undervisar om Förintelsen är att sådan undervisning är viktig.

Det visar en rapport från Levande Historia, ”En undersökning om lärares erfarenheter av och uppfattningar kring undervisning om Förintelsen”, som baseras på ca 5 000 enkätsvar från lärare.

Samtidigt visar rapporten att 40 procent av lärarna som svarade på enkäten uppger att de inte fått någon undervisning om Förintelsen under sin grundutbildning, medan bara knappt 5 procent säger sig haft mer än 10 timmars undervisning. Dessutom har drygt var femte lärare inte fått någon utbildning alls om demokrati och mänskliga rättigheter under lärarutbildningen medan bara 17 procent har haft fler än tio timmar.

- Detta är uppseendeväckande, säger Metta Fjelkner, särskilt med tanke på Högskoleförordningens examensbeskrivning.

Lärarnas Riksförbund har ofta pekat på brister i lärarutbildningen, samt många kommuners bristande fortbildningsvilja. Inte minst det faktum att historia länge inte varit ett kärnämne i skolan har lett till att ämnets status försvagats, som vi nu ser konsekvenserna av. Det är därför viktigt att historieämnet stärks genom att åter bli ett kärnämne.

- Vi behöver mer ämnesdjup i grundutbildningen, en adekvat fortbildning, samt ämnesansvariga lärare som har speciellt ansvar för att skolan har de kunskaper som behövs för att undervisningen håller så hög kvalitet som möjligt. Dessutom behövs fler rätt utbildade lärare. En undersökning från Lärarnas Riksförbund 2006 visade att i ämnet historia i årskurs 7-9 var endast 61 procent av lärarna utbildade i ämnet!

Lärarnas Riksförbund menar att det omgående krävs omgående fortbildning av lärare om Förintelsen inför valet 2010, då partier med andra grundvärderingar än dagens riksdagspartier kommer att vilja ha gymnasieelevernas röster.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55