Lärarnas Riksförbund drar Sollentuna kommun inför Arbetsdomstolen

Lärarnas Riksförbund yrkar skadestånd från Sollentuna kommun för att lärares arbetstid ökats, i strid mot gällande kollektivavtal. Dessutom yrkas på allmänt skadestånd till varje berörd medlem. – Vi ser att alltfler kommuner bryter mot arbetstidsavtalets intentioner, och vi finner det nu nödvändigt att reagera, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbund drar Sollentuna kommun inför Arbetsdomstolen Lärarnas Riksförbund yrkar skadestånd från Sollentuna kommun för att lärares arbetstid ökats, i strid mot gällande kollektivavtal. Dessutom yrkas på allmänt skadestånd till varje berörd medlem. — Vi ser att alltfler kommuner bryter mot arbetstidsavtalets intentioner, och vi finner det nu nödvändigt att reagera, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Det nuvarande arbetstidsavtalet bygger på en överenskommelse som gällt sedan 1996. Där har parterna varit överens om att undervisningsdelen vare sig skulle öka eller minska för lärarna. Ökar arbetstiden systematiskt — Men nu ser vi att skolans huvudmän på alltfler ställen systematiskt ökat undervisningstiden för våra medlemmar. Det är helt i strid med intentionerna i avtalet från 1996 och därför stämmer vi nu Sollentuna kommun inför Arbetsdomstolen, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. — På många håll har våra lärare fått en arbetstid som vida överstiger det de tidigare hade. Lärarna får alltmer lektioner och måste därför lägga mer tid för att förbereda och efterarbeta lektionerna. Och detta utan att få mer betalt, säger Metta Fjelkner. Viktig fråga i avtalsrörelsen — Detta är också en förklaring till varför lärarkåren reagerar så starkt mot arbetsgivarens försöka att utöka lärares arbetstid, och genom att vilja ”låsa in” lärarna i skolan i pågående avtalsrörelse, säger Metta Fjelkner. — Det är märkligt! Före 1996 talade arbetsgivaren om att de ville göra något helt nytt. De såg undervisningstiden som ett stort hinder. När avtalet släppte denna för arbetsgivaren förhatliga reglering har de i stället fortsatt att använda den. Men de har röjt sina avsikter — att ta ut mer undervisningstid på bekostnad av kvalitén, säger Metta Fjelkner. Häggviksskolan i Sollentuna kommun är en kommunal grundskola med elever från årskurs 4 till 9. Inför läsåret 2008/2009 hade skolan ett stort budgetunderskott i storleksordningen 8 000 000 kr. I samband med detta har vissa lärare på skolan fått upp till 25 % ökad arbetstid i veckan. Arbetsgivaren utnyttjar lärarna Förutom att undervisningsmängden ökat markant på skolan så hade också elev- och gruppantalet ökat för varje lärare med resultatet att även för och efterarbetet ökat — och utan att andra arbetsuppgifter minskat. Mentorstid, konferenser och tid för rastvakter var oförändrade. — Arbetsgivarna betalar sina besparingar genom att utnyttja lärarna. Detta är oacceptabelt, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55