Trendbrott med färre lärare per elev

Skolverkets nya statistik visar att lärartätheten minskar. Det är allt färre lärare per elever. Antalet lärare per elever i landets skolor har minskat på ett år, sedan Skolverket gjorde sin senaste mätning. — Detta visar att nu får eleverna betala krisen. Återigen är det elever och lärare som ska bekosta minskade skatteintäkter i kommunerna, säger Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Uppdaterad

Enligt Skolverkets nya siffror som presenteras idag finns det 8,2 lärare per 100 elever i grundskolan, 6,3 i förskolorna, 7,9 i gymnasiet och 4,3 i svenskundervisning för invandrare. I genomsnitt har lärartätheten minskat med 0,2. — Detta är ett trendbrott då Skolverket ser förändringen både i kommunala och fristående skolor, säger Metta Fjelkner. Något som är särskilt bekymmersamt då forskningen visar att välutbildade och behöriga lärare är den största enskilda faktorn för att höja elevernas kunskapsresultat i skolan. — Vi ser nu att kommunerna har passat på att skära i lärarkåren mer än vad elevminskningen motiverar. Det är i och för sig positivt med ökad behörighet, men frågan är om en lägre lärartäthet är rätt väg framåt för att Sverige ska återta en tätposition internationellt vad gäller kunskapsresultaten. En lägre lärartäthet skulle kunna vara motiverat om behörigheten höjs radikalt. Så är inte fallet. Skolverket påtalar stora skillnader i lärartäthet och behörighet mellan kommuner. Det motiverar att staten bör garantera en likvärdig finansiering för att motverka dessa skillnader. Läraren är den viktigaste resursen och denna resurs varierar i alltför hög utsträckning. Skolverkets statistik visar också att det är stora skillnader för antal elever per studie- och yrkesvägledare i friskolor och i kommunala skolor. I fristående skolor är det ca 1 900 elever per studie- och yrkesvägledare medan det i kommunala skolor är ca 1 400 elever per studie- och yrkesvägledare. — Det är extrema skillnader mellan privata och kommunala huvudmän när det gäller hur mycket resurser som satsas på studie- och yrkesvägledare. Något som är bekymmersamt, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55