Lärarnas Riksförbund välkomnar ny läroplan för grundskolan

– Det är mycket bra att grundskolan får en tydligare läroplan, som förhoppningsvis  kan underlätta arbetet för lärarna så att alla elever ska kunna utvecklas maximalt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.  

I den nya läroplanen minskas antalet mål kraftigt, för exempelvis ämnet matematik minskas målen från 70 till 30. Detta underlättar arbetet och förbättrar förståelsen hos elever, lärare och föräldrar.

 – För en likvärdig skola med bättre resultat för alla elever krävs dock mer än nya läroplaner. Det krävs behöriga lärare i ämne och skolform, och det krävs även en ökad statlig finansiering, så att skolor kan följa skollagens bestämmelser om elevers rätt till stöd om de inte klarar målen, säger Metta Fjelkner.

 

– För att den nya läroplanen ska få önskad effekt behövs också en ordentlig fortbildning av lärarna. Statens hantering av dagens läroplan och kursplaner är under all kritik. En av anledningarna till att den nuvarande läroplanen och kursplanerna inte fått det genomslag som var tänkt är ett bristfälligt genomförande. Det saknades resurser för att fortbilda lärarkåren och Skolverket utarbetade inte ett tydligt material för dessa viktiga styrdokument, säger Lärarnas Metta Fjelkner.

Tydligare mål leder också till bättre betygssättning. Lärarnas Riksförbund anser därför att det också är viktigt med ökad nationell styrning för betygssättningen så att den blir mer nationellt likvärdigt. Tidigare läroplaner medförde en alltför stor decentralisering, vilket var ett problem för skolans kvalitet.

De nya samlade läroplanen för grundskolan gäller från och med hösten 2011.